فهرست مطالب

فاضلاب از خانه ها، مشاغل، صنعت و همچنین تخلیه طوفان و رواناب آب باران نشات می گیرد. به طور کلی، فاضلاب حاوی حدود 99.9٪ وزن از نظر آب با 0.1٪ باقیمانده مواد جامد محلول یا سایر مواد معلق است. این مواد ممکن است شامل فضولات، مواد شوینده حاصل از شستن لباس و ظروف، ضایعات مواد غذایی، چربی، روغن، پلاستیک، نمک، شن و فلزات سنگین باشد. با ما همراه باشید تا به بررسی تصفیه فاضلاب شیمیایی بپردازیم.

برخی از فاضلاب های حاصل از فرآیندهای صنعتی یا کشاورزی ممکن است حاوی مواد شیمیایی باشند که ممکن است برای محیط زیست یا سلامت عمومی خطرناک باشند و قبل از ورود مجدد آنها به محیط زیست، باید خنثی شوند یا از آب خارج شوند.

هدف اصلی فرآیندهای تصفیه فاضلاب ، تصفیه پساب و اطمینان از بی خطر بودن آن برای استفاده بعدی و تخلیه به محیط زیست است.

فرآیندهای مهم تصفیه شیمیایی فاضلاب کدامند؟

روش های تصفیه فاضلابی که در آنها جداسازی یا تبدیل آلاینده ها بر اثر افزودن مواد شیمیایی یا درنتیجه واکنش های شیمیایی انجام می پذیرد را فرآیند های شیمیایی می نامند. ترسیب شیمیایی، جذب سطحی و گندزدایی از رایج ترین فرآیند های مورد استفاده در تصفیه فاضلاب هستند.

تصفیه شیمیایی فاضلاب شامل به کار بردن مواد شیمیایی جهت تسریع در عملیات تصفیه فاضلاب می باشد. در تصفیه فاضلاب های صنعتی به دلیل وجود مواد مقاوم به تصفیه بیولوژیکی، بایستی از تصفیه شیمیایی استفاده نمود. این فرآیندهای شیمیایی، که واکنش های شیمیایی را القا می کنند، فرآیندهای واحد شیمیایی نامیده می شوند و در کنار فرایندهای تصفیه بیولوژیکی و فیزیکی برای دستیابی به استانداردهای مختلف پساب استفاده می شوند. مواد شیمیایی تخصصی مانند کلر، پراکسید هیدروژن، کلرید سدیم و هیپوکلریت سدیم به عنوان عوامل گندزدایی و کمک کننده در تصفیه فاضلاب در تصفیه خانه فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرند.

تصفیه فاضلاب شیمیایی

روش های انعقاد شیمیایی، رسوب شیمیایی، اکسیداسیون شیمیایی و اکسیداسیون پیشرفته، تبادل یونی و خنثی سازی و تثبیت شیمیایی از جمله فرآیندهای شیمیایی می باشد که در تصفیه شیمیایی فاضلاب کاربرد دارد.

انواع روش های شیمیایی تصفیه فاضلاب عبارتند از:

خنثی سازی

خنثی سازی شامل افزودن مواد شیمیایی به منظور تنظیم PH فاضلاب است. این شامل افزودن اسیدها (برای کاهش PH یا مواد قلیایی برای بالا بردن PH است که بسته به pH اولیه ورودی است. فاضلاب های صنعتی دارای دامنه وسیعی از pH هستند، در صورت تصفیه بیولوژیکی این نوع فاضلاب ها بایستی PH آنها در محدوده خنثی تنظیم شود.

روش ترسیب شیمیایی در تصفیه فاضلاب

توانایی تعدیل PH نه تنها در خنثی سازی محیط فاضلاب مهم است بلکه به علت مهیا ساختن شرایط شیمیایی سایر واکنش ها بسیار حائز اهمیت است. ترسیب شیمیایی متداول ترین روش برای حذف فلزات محلول از فاضلاب صنعتی حاوی فلزات می باشد. این واکنش به طور کامل به PH وابسته است و با تنظیم آن می توان حلالیت فلزات سمی (سنگین) را محدود کرد و در نهایت آنها را به وسیله فرآیند ترسیب از فاضلاب جدا کرد. چگونگی عملکرد فرآیند ترسیب  به نوع فلز موجود، غلظت فلز و نوع معرف مورد استفاده بستگی دارد.  

در ترسیب هیدروکسید، یک فرآیند ترسیب شیمیایی استفاده می شود، که از کلسیم یا هیدروکسید سدیم به عنوان معرف برای ایجاد هیدروکسیدهای فلز جامد استفاده می شود. با این حال، ایجاد هیدروکسید از ذرات فلز محلول در فاضلاب ممکن است دشوار باشد زیرا بسیاری از محلول های فاضلاب حاوی فلزات مخلوط هستند.

تصفیه فاضلاب به روش انعقاد و لخته سازی شیمیایی

هدف از انعقاد و لخته سازی استفاده از مواد منعقد کننده و کمک منعقد کننده در جداسازی ذرات کلوئیدی و محلول از فاضلاب می باشد. با استفاده از این مواد ذرات کلوئیدی و کوچک به صورت لخته و ذرات بزرگی تبدیل می شوند که بر اثر نیروی وزن ته نشین می شوند. این فرآیند شیمیایی شامل بی ثبات سازی ذرات فاضلاب است به طوری که آنها در هنگام لخته شدن مواد شیمیایی جمع می شوند.

ذرات ریز جامد پراکنده در فاضلاب دارای بارهای منفی سطح الکتریکی (در حالت پایدار طبیعی خود) هستند که از تشکیل گروه های بزرگتر و ته نشینی آنها جلوگیری می کند. انعقاد شیمیایی با اضافه کردن مواد منعقد کننده با بار مثبت که باعث کاهش بار ذرات منفی می شود ، انجام می شود. با کاهش بار ، ذرات آزادانه گروه های بزرگتری را تشکیل می دهند. بعد، یک لخته ساز آنیونی به مخلوط وارد می شود.مواد منعقد کننده با مکانیسم های مختلف خنثی سازی و پلی سازی بین ذرات، ذرات کلوئیدی را به گروه های بزرگتری تبدیل می کنند. این ذرات بزرگ در مرحله ته نشینی از فاضلاب جداسازی می شوند.

تصفیه فاضلاب با اکسیداسیون شیمیایی پیشرفته

واکنش های اکسیداسیون – احیاء از جمله واکنش های مهم در فرآیند تصفیه شیمیایی فاضلاب به شمار می رود. در این واکنش ها هرگاه یک یون یا اتم یا مولکول الکترون از دست بدهد، اکسید و هنگامی که الکترون بدست آورد احیاء می شود. با معرفی یک عامل اکسید کننده در طی اکسیداسیون شیمیایی، الکترون ها از اکسید کننده به آلاینده های موجود در فاضلاب منتقل می شوند. سپس آلاینده ها دستخوش اصلاحات ساختاری می شوند و به ترکیبات مخرب کمتری تبدیل می شوند. در کلرزنی قلیایی از کلر به عنوان اکسید کننده در برابر سیانور استفاده می شود.  با این حال، کلرزنی قلیایی به عنوان یک فرآیند اکسیداسیون شیمیایی می تواند منجر به ایجاد ترکیبات سمی کلر شود و مراحل دیگر ممکن است لازم باشد.

واکنش های اکسیداسیون پیشرفته برای تصفیه فاضلاب استفاده می شود، با استفاده از مواد اکسید کننده ازن و پراکسید هیدروژن می توان هیدروکربن های کلردار و آفت کش ها را به طور موثری از فاضلاب حذف کرد. فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته همچنین برای تخریب مواد دارویی مانند آنتی بیوتیک ها یا داروهای سیتواستاتیک که ممکن است در آب یافت شوند، استفاده می شود. از فرایندهای کاهش می توان برای تبدیل یون های فلزات سنگین به سولفیدها نیز استفاده کرد.

شناورسازی در تصفیه فاضلاب شیمیایی

شناور سازی از دیگر روش های تصفیه شیمیایی فاضلاب می باشد. از روش شناور سازی جهت حذف ذرات سبک موجود در فاضلاب استفاده می کنند. در این فرآیند با کمک تجهیزات هوادهی  و مواد شیمیایی، مواد معلق سبک به سطح فاضلاب منتقل می شوند و توسط اسکیمر ها از سطح جمع آوری می شوند.

تبادل یونی در تصفیه فاضلاب

تبادل یونی فرآیندی است که بوسیله آن ترکیبات یونی مواد آلاینده با یون های موجود در سطح رزین های تبادل یون تعویض می شوند. از این روش برای سختی گیری آب و جداسازی یون های کلسیم و منیزیم موجود در آب به وسیله یون های موجود در رزین تبادل یونی تعویض می شوند.

نقش جذب سطحی در تصفیه فاضلاب شیمیایی

این نوع تصفیه فیزیکی به منظور جداسازی مواد (با غلظت های بسیار کم که به وسیله سایر روش های فیزیکی انجام پذیر نیست) به کار می رود. این روش در واقع جذب فیزیکی مواد شیمیایی بر سطوح برخی مواد جامد است که میزان کارایی آن به سطح ویژه موادی که مولکول های ترکیبات آلوده جذب آن می شوند بستگی دارد.  

کربن فعال دانه ای GAC از جمله این مواد جاذب است. این ماده دارای ماتریکسی متخلخل با سطح ویژه ای در حدود 1000 متر مربع بر گرم کربن فعال است.  سیستم تصفیه کربن فعال از چند گروه لوله تشکیل شده است که به وسیله کربن فعال پر شده اند. فاضلاب آلوده از بالای این ستون ها وارد سیستم شده و به تدریج به سمت پایین ستون حرکت می کند. در نهایت فاضلاب تصفیه شده از انتهای ستون خارج می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص روش های شیمیایی تصفیه فاضلاب با کارشناسان این شرکت تماس حاصل نمایید.

شرکت پاکان پالایش البرز تولید کننده انواع دستگاه تصفیه فالاب

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدید ترین مقالات

مطالب تصفیه فاضلاب

مطالب تصفیه آب

پیمایش به بالا