تصفیه فاضلاب صنایع لبنی

تصفیه فاضلاب صنایع لبنی

مقدمه

در حال حاضر، مديران صنايع لبني ميتوانند از دامنه وسيعي از تكنولوژيها براي تصفیه فاضلاب صنایع لبنی بهره گيرند.

قوانين سختگيرانه زيست محيطي و همچنين افزايش هزينه هاي تأمين آب و تصفيه فاضلاب، عزم و انگيزه مديران را جهت بهبود فرايند تصفيه فاضلاب افزايش داده است.

درجه تصفيه به قوانين زيست محيط كشوري و منطقهاي بستگي دارد.

در حالي كه عمده كارخانجات بزرگ لبني داراي تصفيه خانه هاي ختصاصي بوده و يا در صورت امكان فاضلاب خود را به درون فاضلاب رو شهري دفع مي نمايند، مواردي از دفع فاضلاب به دريا و يا آبياري مزارع مشاهده مي شود.

در مقابل بيشتر كارخانجات كوچك لبني فاضلاب خود را با استفاده از روش آبياري مراتع و پخش در سطح زمين تصفيه مي نمايند.

بنابراين پتانسيل آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني از اين طريق وجود دارد .

صنايع لبني يكي از صنايع عمده مصرف كننده آب و بالطبع توليد كننده فاضلاب هستند.

بنابراين تصفيه و استفاده مجدد از پساب توليدي اينگونه صنايع يكي از اولويت هاي زيست محيطي است .

فرآیندهاي لبني و خصوصيات محصولات لبني

قبل از اينكه فرايندهاي تصفيه فاضلاب صنايع لبني مورد بررسي و انتخاب قرار گيرد ، فرايندهاي مختلف توليد محصولات لبني و پتانسيل آلودگي هر كدام از اين محصولات در زير ارائه مي گردد .

میزان آلودگی فاضلاب در هر یک از مراحل تولید محصولات لبنی متفاوت می باشد . در جدول زیر میزان BOD  و  COD فاضلاب محصولات لبنی در مقایسه با فاضلاب شهری بیان گردیده است .

 

محصول

BOD 5 (mg/ l)

COD (mg/l)
شیر کامل ( بدون چربی گیری )114000183000
شیر با چربی بسیار پایین90000147000
دوغ ناشی از کره گیری61000134000
خامه400000750000
شیر تغلیط شده271000378000
آب پنیر4500065000
بستنی292000
فاضلاب شهری300500

صنایع لبنیات

صنایع لبنیات

فاضلاب ناشی از فرآیند های مرتبط

عمده آب مصرفي در كارخانجات لبني براي فرايندهايي از قبيل تميز كردن و شستشوي كف، بطريها، جعبه ها، وسايل نقليه، تجهيزات و مخازن كارخانه و همچنين درون تانكرهاي حمل و ذخيره سازي شير به كار مي رود.

شستشوي مخازن خط توليد در سه مرحله انجام ميشود,اين مراحل شامل

آبكشي مقدماتي براي حذف مواد خام يا محصولات خارج شده از تجهيزات, شستشوي سطوح تجهيزات تميز شده در مرحله اول با استفاده از آب داغ حاوي مواد قليايي و در نهايت شستشوي سرد پاياني براي آبكشي و حذف باقيمانده مواد قليايي سوزش آور هستند. تصفیه فاضلاب صنایع لبنی 

خصوصيات و منابع توليد فاضلاب لبنی

حجم، غلظت و تركيب فاضلابهاي لبنی ناشي از كارخانه به نوع محصولات توليدي، برنامه توليد، روشهاي بهره برداري، طراحي خط توليد كارخانه، ميزان مديريت آب مصرفي و در نتيجه مقدار آب مصرفي بستگي دارد.

فاضلاب هاي صنايع لبني به سه گروه عمده تقسيم مي گردند:

1-آب مصرفي در طي فرايند توليد كه شامل آب به كار رفته براي سرد كردن و گرم كردن فرايندها است.

اين فاضلابها معمولاً عاري از آلاينده بوده و با حداقل تصفيه ميتوان آنها را مورد استفاده مجدد قرار داده و يا به درون كانال جمع آوري آبهاي ناشي از بارش دفع نمود.

2- فاضلاب ناشي از تميز كردن كه عمدتاً از تميز كردن تجهيزاتي كه در تماس با شير، محصولات شيري، ريخت و پاش شير و محصولات آن، آب پنير، آب ناشي از فشرده سازي پنير، آب نمك و آب ناشي از تجهيزات توليد و حتي خطاهاي بهره برداري است .

اين فاضلاب ممكن است حاوي كليه تركيبات شير، پنير، آب پنير و آبهاي ناشي از زلال سازي لبنيات، آب به كار رفته براي رقيق سازي، مايه ماست، آب ميوه ها و تركيبات تثبيت كننده باشد .

3- فاضلاب بهداشتي كه به طور معمول مستقيماً به تصفيه خانه فاضلاب هدايت مي گردد.

فاضلاب حاصل از تميز كردن همچنين حاوي تعداد زيادي از عوامل استريل كننده و انواع مختلفي از پاك فاضلاب به طور معني داري متغير بوده و به استراتژي تميز pH كنندههاي اسيدي و قليايي است. بنابراين كردن تجهيزات بستگي دارد.

عمده ترين تركيبات شيميايي كه براي تميز كردن تجهيزات به كار ميروند عبارت از سود سوز آور، اسيد نيتريك، اسيد فسفريك و هيپو كلريد سديم مي باشند. تصفیه فاضلاب صنایع لبنی 

تصفیه صنایع لبنیات

تصفیه صنایع لبنیات

روش های تصفیه فاضلاب صنایع لبنی

تصفيه بيولوژيكي يكي از بهترين روشهاي حذف مواد آلي از فاضلاب صنايع لبني است. با اين حال توليد لجن، بخصوص در فرايندهاي تجزيه هوازي وجود دارد كه ممكن است هزينه دفع را افزايش دهد.

به دليل اينكه لجن توليدي ميتواند مواد آلي ويژه و فلزات سنگين را جذب سطحي نمايد، مشكلات حادتر ميشوند.

با اين حال سيستمهاي تصفيه بيولوژيكي داراي مزيت تجزيه ميكروبي مواد آلي پيچيده و جذب سطحي احتمالي فلزات سنگين توسط ميكروارگانيسمهاي مناسب است.

فرايندهاي بيولوژيكي نسبتاً پيچيده نيستند و انعطاف زيادي در تركيب چندين واحد از آنها براي ايجاد يك سيستم اختصاصي جهت تصفيه فاضلابهاي حاوي مواد آلي ويژه وجود دارد.

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب به روش هوازی

روش تصفيه بيولوژيكي هوازي شامل رشد ميكروارگانيسمها در يك محيط غني از اكسيژن براي اكسيداسيون مواد آلي به دي اكسيد كربن، آب و سلولهاي ميكروبي است. اطلاعات قابل توجه آزمايشگاهي و عملي در مورد تصفيه هوازي نشان داده است كه تصفيه هوازي مطمئنترين و اقتصاديترين روش در توليد پسابي با كيفيت بالا است.

راه اندازي آن معمولاً نياز به دوره سازگاري 2 ميكروبي دارد تا مقدار لازم از جمعيت ميكروبي رقابت پذير ايجاد گردد. در فرايندهاي بيولوژيكي هوازي، نيتروژن آمونياكي بخوبي حذف شده و مشكلات زيست محيطي ناشي از آن وجود نخواهد داشت. تصفیه فاضلاب صنایع لبنی

مشكلات معمول فرايندهاي هوازي عبارت از توليد كف و جداسازي ضعيف دو فاز جامد و مايع مي باشند.

تصفیه خانه لبنی

تصفیه خانه فاضلاب

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب به روش بی هوازی

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب به روش بی هوازی یک فرايند بيولوژيكي است كه توسط جمعيتي از ميكروبهاي فعال، در عدم  هضم بي هوازي حضور گيرنده نهايي الكترون خارجي انجام مي شود.

در اين سيستمها تا 95 % از بار آلي موجود در جريان فاضلاب را ميتوان به بيوگاز متان و دي اكسيد كربن تبديل نموده و مابقي آن به رشد سلولي و نگهداري سلولها اختصاص مي يابد.

سيستم هاي بي هوازي معمولاً براي تصفيه فاضلاب صنايع لبني اقتصادي تر به نظر ميرسند ، زيرا اين فرايندها برخلاف فرايندهاي هوازي به انرژي نيازي ندارند.

همچنين محصول هضم بي هوازي گاز متان است كه ميتوان از آن براي توليد گرما و انرژي استفاده كرد.

علاوه بر اين لجن كمتري توليد ميگردد. بنابراين مشكلات مرتبط با دفع لجن نيز كاهش مييابد. در اين سيستمها نياز به مواد مغذي (نيتروژن و فسفر) خيلي كمتر از فرايندهاي هوازي است.

همچنين در اين سيستمها معمولاً ميكروارگانيسمهاي بيماري زا نابود ميگردند و لجن نهايي داراي خصوصيات مناسبي براي باروري خاك مي باشد.

 تصفیه فاضلاب صنایع لبنی به دلیل بار آلی بالا بایستی تلفیقی از روش های بیولوژیکی به صورت هوازی و بی هوازی انجام گیرد .

این روش از لحاظ تصفیه دارای راندمان بالایی بوده و خروجی این روش دارای استانداردهای پساب جهت تخلیه به آب های سطحی ، چاه جاذب و آبیاری فضای سبز می باشد .

تصفیه فاضلاب صنایع لبنی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن