محاسبات فنی سپتیک تانک

 سپتیک تانک چیست

سپتیک تانک معمولا به صورت دو قسمت جدا از هم ساخته شده و حجم قسمت اول سپتیک تانک تقریبا دو برابر قسمت دوم سپتیک تانک است.

طراحی سپتیک تانک

عمق  فاضلاب در سپتیک تانک 1 تا 2 متر و متوسط 1.5 متر خواهد بود. نسبت طول به عرض در سپتیک تانک هم 3-2 به 1توصیه شده است.

سپتیک تانک

ممکن است شیب سپتیک تانک مخصوصا قسمت اول آن شیبی حدود 1 به 4 داشته باشد، ممکن است این شیب در تمام کف سپتیک تانک به میزان بسیار جزئی اعمال گردد.

حجم سپتیک تانک

حجم سپتیک تانک را می توان از رابطه زیر محاسبه نمود:

(t= (1.3-0.3 log PQ

که در این فرمول t زمان توقف فاضلاب در سپتیک تانک

P : جمعیت که برای تصفیه فاضلاب ناشی از فعالیت آنها سپتیک ساخته می شود.

Q : فاضلاب سرانه  تولیدی به گالن در روز است.

اگر حجم سپتیک تانک بین 60-6 متر مکعب باشد حداقل حجم آن از فرمول زیر قابل محاسبه است.

V=4500+0.75 Q

در این فرمول Q فاضلاب، کل بر حسب لیتر در روز است و V حجم سپتیک تانک بر حسب لیتر تعیین خواهد نمود.

باید توجه داشت که حجم سپتیک تانک برابر مقدار فاضلابی است که در زمان توقف داخل آن می شود و لجن هایی که در آن ته نشین می گردند.

میزان لجن تولیدی سپتیک تانک

Fair Imhaf میزان لجن برای هر نفر در سپتیک تانک را 0.36 لیتر در روز تعیین نموده است و در برخی کتب دیگر مقدار لجن را 0.04-0.03 متر مکعب در سال نوشته اند. ولی در اغلب دنیا 0.04 متر مکعب را برای هر نفر در سال در نظر می گیرند.

تخلیه لجن سپتیک تانک

معمولا سپتیک تانک را وقتی 1.3 آن از لجن پر باشد تخلیه می کنند، زمان تخلیه از فرمول زیر بدست می آید:

(حجم سپتیک تانک به متر مکعب) 1.3

تعداد جمعیت * میزان لجن جمع شده در سپتیک تانک بر متر مکعب برای هر نفر در سال

 

چون حجم سپتیک تانک از رابطه زیر محاسبه خواهد شد :

3 روز زمان توقف * تعداد جمعیت * سرانه فاضلاب متر مکعب در روز

از ادغام دو فرمول فوق الذکر زمان تخلیه به این طریق محاسبه می گردد:

میزان جریان متر مکعب برای هر نفر در روز

دفع فاضلاب تصفیه شده سپتیک تانک

مهمترین فرم دفع فاضلاب تصفیه شده به وسیله سپتیک تانک یکی از سه روش زیر است:

1-  در زمین های با نفوذ پذیری زیاد با ایجاد ترانشه ای به عمق 45 سانتی متر فاضلاب تصفیه شده را در آن وارد می سازند، این نحوه دفع فاضلاب را پخش به سطح زمین گویند.

2- اگر قابلیت نفوذ در زمین کم باشد با حفر چاه فاضلاب را به مرو رزمان در زمین دفع می نمایند.

3- اگر قابلیت نفوذ در زمین خیلی مک باشد ولی در نزدیکی سپتیک تانک رودخانه یا جریان آبی موجود باشد از صافیهای شنی برای دفع فاضلاب تصفیه شده استفاده می کنند.

محاسبات فنی سپتیک تانک

بنا به تعریف نفوذپذیری مدت زمانی است که طی آن سطح آب در داخل چاله ای به ابعاد 30 سانتی متر وعمق 45 سانتی متر، 2.5 سانتی متر پایین می رود. اگر زمان جذب معلوم باشد مقدار فاضلابی که در هر متر مربع می توان وارد ساخت از فرمول زیر محاسبه خواهد شد :

Q=1.3/t+7.5

در این فرمول Q مقدار فاضلاب جذب شده به متر مکعب در هر متر مربع از کف ترانشه و t زمان جذب به دقیقه است.