تصفیه خانه فاضلاب

 

باتوجه به روند افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ که خود بصورت طبیعی باعث افزایش میزان فاضلاب شهری میگردد.

زمینه تشکیل سیستم جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهری امری لازم و ضروری به نظر میرسد .

در این جا سعی شده بصورت اجمالی در مورد فاضلاب و تصفیه و برگشت آن به سیستم آبرسانی نگاهی گذرا داشته باشیم .

انواع فاضلاب :

فاضلابی که به تصفیه خانه شهری میرسد ، مجموع فاضلابی است که از سه منبع مختلف در شبکه فاضلاب وارد میشود . این سه منبع عبارتند از :

 

الف) فاضلاب خانگی

 

ب) نشت آب

 

ج) پساب صنعتی

 

بنا بر تعریف مجموعه فاضلاب حاصله از سه منبع را فاضلاب شهری یا فاضلاب بهداشتی خوانند .

 

هدف از تصفیه فاضلاب

 

در تصفیه فاضلاب هدف های زیر مد نظر می باشد:

 

تامین شرایط بهداشتی برای زندگی

پاک نگهداری محیط زیست

بازیابی فاضلاب

تولید کود طبیعی

تولید انرژی

 تصفیه فاضلاب

تصفیه  خانه فاضلاب

 

انواع روش های تصفیه فاضلاب

به طور کلی تصفیه فاضلاب به روش های ذیل صورت می گیرد .

 

الف : تصفیه خانه فاضلاب به روش بی هوازی :

 

به فرآیندهایی که در غیاب اکسیژن محلول توسط میکروارگانیسم ها اتفاق می افتد، فرآیندهای بی هوازی می گویند.

در روشهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب از این فرآیندها استفاده می شود.

روش UASB، UAFB ،  نمونه هایی از روش های بی هوازی تصفیه فاضلاب هستند.

لازم به ذکر است که در سپتیک تانک ها به سبب عدم وجود اکسیژن محلول کافی فرآیند های بی هوازی بیولوژیکی غالب هستند .

 

ب : تصفیه خانه فاضلاب به روش های هوازی:

 

برخی از فرآیندهای بیولوژیکی در حضور اکسیژن محلول صورت می پذیرد که به آنها فرآیندهای هوازی و به روش هایی که از فرآیندهای هوازی در آنها استفاده می شود، روش های بیولوژیکی هوازی گفته می شود.

روش لجن فعال، لجن فعال به هوادهی گسترده، RBC، SBR، MBR نمونه هایی از روش های بیولوژیکی هوازی می باشند

 

ج : تصفیه فاضلاب به روش های شیمیایی:

به روش هایی که در آنها برای حذف آلاینده ها از مواد و واکنش های شیمیایی استفاده می شود، گفته می شود.

هوادهی، انعقاد و لخته سازی، تبادل یون، تنظیم pH جزء روش های شیمیایی محسوب می گردند.

تصفیه خانه فاضلاب

Wastewater Treatment Plant

Considering the trend of population growth in large cities, which naturally increases the amount of municipal waste is collected on a system of urban sewage   treatment seems necessary

Here we try to be brief and treatment of waste water and return it to the water supply system have a quick look.

Wastewater

Municipal wastewater treatment plant that comes from three different sources in the total sewage that enters the sewer network.

 : The three sources are

A) domestic wastewater

B) Waterproofing

C) industrial wastewater

 . The definition of Wastewater to municipal sewage or sanitation read from three sources

The purpose of wastewater treatment

Wastewater treatment is aimed at the following address

 

Providing sanitary conditions for life

Keeping the environment clean

Wastewater Recovery

Production of natural fertilizers

Energy production

 

Wastewater treatment methods

In general, waste water treatment is done in the following way.]

anaerobic wastewater treatment method of

The processes that occur in the absence of dissolved oxygen by microorganisms, called anaerobic processes. Biological methods of wastewater treatment processes are used. By UASB, UAFB, are examples of anaerobic wastewater treatment. It should be noted that the septic tanks due to lack of sufficient oxygen anaerobic biological processes are dominant.

aerobic wastewater treatment method

Some biological processes occur in the presence of dissolved oxygen in aerobic processes and the ways in which the processes they used in aerobic, anaerobic biological method is called. Activated sludge, extended aeration activated sludge, RBC, SBR, MBR are examples of aerobic biological methods.

 wastewater treatment to chemical methods

The way in which to remove contaminants and chemical substances are used, it is said. Aeration, coagulation, flocculation, ion exchange, pH adjustment component chemical methods considered

Save

تصفیه فاضلاب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *