فهرست مطالب

انواع فاضلاب

فاضلاب از نظر منشاء آن ممكن است خانگي، صنعتي، كشاورزي يا به صورت تركيبي باشد.

از نظر خصوصيات فيزيكي شيميايي و بيولوژيكي و قدرت آلايندگي داراي چهار حالت ضعيف، متوسط، قوي و خيلي قوي مي‌باشد.

اهميت بهداشتي فاضلاب به عواملي نظير وجود عوامل شيميايي و عوامل بيماري‌زاي زنده و مواد آلي متعفن كه علاوه بر ايجاد بيماري‌هاي مختلف موجب تعفن و بد منظر شدن محيط نيز مي‌گردد، بستگي دارد.

تصفیه فاضلاب شهری

فرآیندهای تصفیه فاضلاب شهری : حاوی آلاینده های بسیاری است. ترکیب فاضلاب با فصل ممکن است تغییر کند که ناشی از استفاده مختلف آب می باشد.

تصفیه فاضلاب صنعتی

فرآیندهای تصفیه فاضلاب صنعتی: خواص آن بستگی به نوع صنعت دارد. فرایند تصفیه بسیار متغیر می باشد. بسیاری از فرايند هاي مورد استفاده جهت تصفیه فاضلاب شهری در مورد فاضلاب صنعتی نیز استفاده می شود.

اجزای تشكيل دهنده فاضلاب  

جامدات معلق: عمدتاً شامل پسماندهای غذایی، فضولات بدن انسان، کاغذ، پارچه و ذرات خاک می باشد.

مواد آلی فاضلاب : عمدتاً شامل پروتئینها (40 تا 60 درصد)، کربوهیدراتها (25 تا 50 درصد) و لیپیدها (تقریباً 10درصد)

عوامل بیماریزا: انواع عوامل بیماریزا با منشأ آبی یافت می شوند که شامل باکتریها، ویروسها، پرتوزوآ و انگلها می باشند .

اهمیت تصفیه فاضلاب

از نظر اقتصادي علاوه بر اينكه آب تبديل شده به فاضلاب به خودي خود غيرقابل استفاده شده است، خود نيز باعث آلودگي منبع آب سطحي و زيرزميني مي‌شود و بنابراين آب به عنوان منبع حياتي محدود با كمبود شديدي كه در جهان دارد در معرض تهديد قرار گرفته است.

با توجه به مخاطرات بهداشتي و ملاحظات اقتصادي توجه به توليد، جمع آوري و بهسازي فاضلاب امري ضروري و اجتناب ناپذير است.

پرداختن به امر كم خطر نمودن فاضلاب و يا انجام اقداماتي در جهت صدور جواز تخليه آنها در محيط يا استفاده مجدد از فاضلاب، تصفيه فاضلاب ناميده مي‌شود.

چرا فاضلاب را تصفيه كنيم ؟ سئوالي است كه همه كارگزاران مرتبط با امر سلامت با آن مواجه هستند و بايستي به نحو منطقي و مقتضي با اين سئوال و پاسخ مناسب آن آشنا باشند.

سیستم های تصفیه فاضلاب شهری

تصفیه فاضلاب شهری شامل مراحل ذیل می باشد :

 

1- تصفیه اولیه فاضلاب

2- تصفیه ثانویه فاضلاب

3- تصفیه نهایی فاضلاب

 

تصفیه اولیه فاضلاب 

هدف جداسازی مواد جامد از فاضلاب ورودی و جدا کردن نخاله های بزرگ توسط غربالها و یا خرد کردن آنها با تجهیزات خرد کننده ، جداسازی جامدهای معدنی در کانالهای دانه گیر و بیشتر جامدات معلق آلی با ته نشینی ، جداسازی تقریباً نیمی از جامدات معلق که تقریباً 30% BOD کل فاضلاب ورودی را تشكيل می دهند.

تصفیه ثانویه فاضلاب 

عبارت تصفیه ثانویه به تمامی فرايند هاي تصفیه بيولوژيكي انجام شده در تصفیه خانه اعم از هوازی و غير هوازي اطلاق می شود. روشهای رایج در تصفیه ثانویه فاضلاب عبارتند از:

1- روش لجن فعال،

2- هوا دهي ممتد،

3- لاگونهای هوا دهي،

4-  استخرهای متعادل سازي،

5- تصفیه بی هوازی،

فرآیند لجن فعال تصفیه فاضلاب

روش لجن فعال بصورت يك فرایند پیوسته و با بازگشت مجدد لجن بيولوژيك شناخته می شود. سیستم لجن فعال از سه بخش اصلی تشكيل یافته است.

1- يك راکتور که در آن میکروارگانیسم های موجود در فاضلاب بصورت معلق و در معرض هوا دهي قرار دارند.

2- جداسازی فاز جامد از مایع که معمولا در يك تانک جداسازی انجام می شود.

3- يك سیستم برگشتی برای بازگرداندن مواد جامد جدا شده از فاز مایع در تانک جداسازی به راکتور. ویژگی مهم روش لجن فعال شکل گیری مواد جامد لخته شده و قابل ته نشینی است که این مواد در تانک هاي ته نشینی از فاضلاب جدا می شوند.

تصفیه فاضلاب
تصفیه فاضلاب

طراحی تصفیه ثانویه فاضلاب

 

جریان خروجی از تصفیه اولیه هنوز دارای 40 تا 50 درصد از مواد جامد معلق و تقریباً تمام مواد آلی و معدنی محلول اولیه می باشد. جهت حذف مواد آلی در تصفیه ثانویه از فرايند هاي فيزيكي، شیمیایی و یا بيولوژيكي استفاده می شود. در تصفیه بيولوژيكي مواد آلی فاضلاب به عنوان غذا توسط ميكرو ارگانیسم ها مصرف شده و به سلولهای بيولوژيكي یا جرم زنده تبدیل می شود. ارگانیسم هایی که در سیستم های آبهای شیرین طبیعی به تجزیه مواد آلی می پردازند. ارگانیسم های دخالت کننده در تصفیه فاضلاب می باشند. جداسازی جرم زنده تازه تولید شده از فاضلاب جهت تکمیل فرایند تصفیه ضروری می باشد.

تصفیه نهایی فاضلاب 

تصفیه نهایی شامل فرايند هايي است که به منظور دستیابی به پساب تصفیه شده با کیفیت بالاتر از آنچه در قسمت تصفیه ثانویه انجام می شود، اعمال می گردد. در این بخش به برخی از روشهای معمول در تصفیه نهایی اشاره می شود.

کلرزنی روشی است که بصورت گسترده در تصفیه فاضلابهای شهری و صنعتی بکار می رود. برخی صنایع که می بایست پساب هاي خود را قبل از تخلیه به محیط تصفیه کنند، عبارتند از : کنسروسازی، لبنیات، کاغذ، نساجی، پتروشیمی و فلزی.

فرآیندهای تصفیه فاضلاب

 

Wastewater

Wastewater of origin may be domestic, industrial, agricultural or in combination. In terms of physical properties and chemical and biological pollution has four weak, medium, strong and very powerful. The importance of health factors such as the presence of chemical agents and pathogens living sewage and organic  matter, which in addition to various diseases caused putrid stench and the environment is unsightly, it depends

. Wastewater contains many contaminants. Waste composition may change with the season due to the use of water

Industrial Wastewater properties depend on the type of industry. Treatment process is highly variable. Many of the processes used for wastewater treatment in   industrial wastewater are used

Wastewater constituents of

Suspended Solids: mainly food waste, human waste, paper and soil particles.

Waste organic materials, mainly protein (40 to 60%), carbohydrates (25 to 50%) and lipids (about 10 percent)

Pathogens: a variety of pathogens found in water sources, including bacteria, viruses, and parasites are Prtvzva

. Given the health risks and economic considerations regarding the production, collection and wastewater improvements necessary and inevitable. Address the issue of safe sanitation and environmental measures in order to permit discharge or reuse of sewage, wastewater treatment is called. Why we sewage treatment plant? Is a question that all agencies related to health and should be reasonable and appropriate faced with the question of the appropriate response familiar.

Wastewater treatment systems

Municipal sewage treatment plant includes the following steps

 The primary treatment Wastewater

The secondary treatment Wastewater

 The final purification Wastewater

  •   The primary treatment Wastewater

The purpose of the separation of solids from raw sewage and removing large debris by screening or crushing them with processing equipment is, the separation of mineral solids in channels and more seeding with the sedimentation of suspended solids and organic. The separation of suspended solids, almost half of which almost 30% BOD of raw sewage into account

  • Secondary treatment Wastewater

Secondary treatment is biological treatment to all processes in both aerobic and anaerobic treatment applied. Common methods of secondary treatment Wastewater include

1. The activated sludge method,

2. The continuous aeration,

3. aeration lagoons,

4. The balancing pools,

5. anaerobic treatment,

Activated sludge wastewater treatment process

Activated sludge biological sludge as a continuous process and the return is known. Activated sludge system is composed of three main parts.

1. A reactor in which microorganisms in wastewater aeration are to be suspended.

2. The solid-liquid phase separation is usually done in a separate tank.

3. A return system for returning solids separated from the liquid phase separation in the reactor tank. An important feature of activated sludge solids clot formation and deposition of the material in sedimentation tanks of Wastewater are separated.

Secondary treatment of sewage

Output current primary treatment is 40 to 50 percent of suspended solids and almost all organic and inorganic basic solution. Secondary treatment process to remove organic matter in the physical, chemical or biological use. The biological treatment of organic waste materials as food consumed by micro-organisms and biological cells or crime becomes alive. Organisms that decompose organic materials are natural freshwater systems. Organisms in sewage treatment plants are involved. Isolation of viable mass production of the new wastewater treatment plant is necessary to complete the process.

The final treatment Wastewater

Final purification processes in order to achieve a higher quality effluent than the secondary treatment is done, apply. In this section are some of the methods mentioned in the final treatment.

Chlorination method widely used in municipal and industrial wastewater treatment. Some industries have their own wastewater treatment before discharge to the environment, including cannery, dairy, paper, textile, petrochemical and metal.

فرآیندهای تصفیه فاضلاب

Save

Save

Save

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدید ترین مقالات

مطالب تصفیه فاضلاب

مطالب تصفیه آب

پیمایش به بالا