تصفیه پیشرفته فاضلاب

تصفیه پیشرفته فاضلاب

کیفیت پساب خروجی از تصفیه ثانویه فاضلاب ممکن است همیشه منطبق با استانداردهای پساب نباشد . این شرایط معمولا در هنگام تخلیه مقادیر زیاد پساب به نهرهای کوچک و یا هنگامی که اکوسیستم های ظریف دریافت کننده پساب هستند ، ایجاد می شود.

در این مواقع تصفیه تکمیلی فاضلاب به منظور پالایش پساب سیستم های ثانویه مورد نیاز خواهد بود ، در غیر اینصورت باید روش دیگری برای دفع فاضلاب یافت .

 

تصفیه پیشرفته فاضلاب به روش باردنفو

تصفیه تکمیلی فاضلاب 

تصفیه تکمیلی فاضلاب  که معمولا به نام تصفیه سوم فاضلاب نامیده می شود شامل حذف ترکیبات نیتروژن و فسفر ( مواد مغذی رشد گیاهی ) از فاضلاب تصفیه شده می باشد . برای حذف جامدات معلق اضافی فاضلاب ، نمک های معدنی محلول و مواد آلی مقاوم  فاضلاب ، ممکن است تصفیه بیشتر فاضلاب  مورد نیاز باشد .

تلفیقی از روش های مذکور با هزینه قابل ملاحظه ای برای بازسازی آب تا حد کیفیت مطلوب آشامیدن می تواند مورد استفاده قرار گیرد. این تصفیه کامل فاضلاب که به نام احیاء آب (reclamation) نامیده می شود به غیر از مناطقی که با کمبود آب مواجهه هستند ، در سایر موارد توجیه پذیر است .

تصفیه پیشرفته فاضلاب با فرآیند پنج مرحله ای باردنفو

این فرآیند تصفیه فاضلاب مشتمل بر پنج مرحله است :

  • تصفیه بی هوازی فاضلاب
  • تصفیه آنوکسیک فاضلاب
  • تصفیه هوازی فاضلاب
  • تصفیه آنوکسیک فاضلاب
  • تصفیه هوازی فاضلاب

این روش تصفیه پیشرفته فاضلاب برای حذف فسفر ، نیتروژن و کربن از فاضلاب  مورد استفاده قرار می گیرد .

مرحله آنوکسیک دوم تصفیه فاضلاب به منظور دنیتریفیکاسیون اضافی با استفاده از نیترات تولیدی در مرحله هوازی به عنوان پذیرنده الکترون و کربن آلی به عنوان دهنده الکترون فراهم گردیده است .

مرحله هوازی نهایی تصفیه فاضلاب به منظور حذف گاز نیتروژن باقی مانده از محلول و به حداقل رساندن آزاد سازی فسفر در زلال ساز نهایی مورد استفاده قرار می گیرد .

مایع مخلوط از منطقه هوازی اول تصفیه فاضلاب به منطقه آنوکسیک برگشت داده می شود . این فرآیند دارای زمان ماند سلولی ، بالاتری (10-40 روز ) نسبت به فرآیند A/ O است ، که قابلیت اکسیداسیون کربن را افزایش می دهد .