تصفیه فاضلاب صنعتی

فرآیند های تصفیه فاضلاب صنعتی

تکنولوژی های تصفیه فاضلاب های صنعتی در بر گیرنده فرآیند های تصفیه فیزیکی فاضلاب، تصفیه شیمیایی فاضلاب، تصفیه بیولوژیکی فاضلاب، تصفیه حراررتی، پایداری و تثبیت می باشد و تقریبا به همین نیز گروه بندی می شوند .

روش های تصفیه فاضلاب صنعتی 

  •  تصفیه فیزیکی فاضلاب
  •  تصفیه بیولوژیکی فاضلاب
  • تصفیه شیمیایی فاضلاب

 

تصفیه شیمیایی فاضلاب صنعتی 

در تصفیه شیمیایی فاضلاب، مواد خطرناک موجود در فاضلاب به موادی با درجه خطر آفرینی کمتر تبدیل می شوند.

از فرآیند های مختلفی به منظور تصفیه شیمیایی فاضلاب استفاده می شود که عبارتند از:

– عامل pH و تغییرات آن

– اکسیداسیون و احیاء

– ته نشینی و رسوب

تصفیه بیولوزیکی فاضلاب صنعتی

در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب از میکرو ارگانیسم های برای تجزیه مواد آلی موجود در فاضلاب استفاده می گردد .

انتخاب تصفیه بیولوژیکی فاضلاب صنعتی به عنوان روش تصفیه به خصوصیات فاضلاب صنعتی و میزان قابلیت تجزیه پذیری بیولوژیکی فاضلاب (نسبت COD/BOD) بستگی دارد .

تصفیه فیزیکی فاضلاب صنعتی 

در تصفیه فیزیکی فاضلاب صنعتی از روش های زیر استفاده می گردد :

  • جداسازی بر اساس جرم حجمی مواد
  • تغییر فاز سیستم نظیر رهاسازی مواد فرار از پساب به وسیله تزریق هوا و بخار
  • صافی های مختلف و جذب سطحی

 

تصفیه حرارتی فاضلاب صنعتی 

در تصفیه حرارتی فاضلاب مواد قابل اشتغال فاضلاب به وسیله حرارت تجزیه و تخریب می شود، در این حالت فاضلاب های صنعتی از طریق تبدیل به خاکستر یا تغییر ماهیت شیمیایی یا تجزیه توسط حرارت در غیاب اکسیژن به مواد کم خطر تری تبدیل می شوند .

پایداری و تثبیت فاضلاب صنعتی 

پایداری و تثبیت روشی است که پس از آبگیری فاضلاب، آن را با یک ماده پایدار کننده مانند سیمان مخلوط می کنند و یا اینکه تحت فرآیند جامد سازی اصولا به منظور دفع ضایعات معدنی بکار گرفته می شود.

 انتخاب روش مناسب تصفیه فاضلاب صنعتی

به طور کلی انتخاب روش و نوع تصفیه، به طور کامل به نوع فاضلاب و مشخصات آن بستگی دارد. که با توجه به پارامترها و آنالیز فاضلاب می توان بهترین روش را برای آن در نظر گرفت.