تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال

طراحی تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال

تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال یکی از انواع روش های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب می باشد. در این فرآیند توده ای فعال از میکروارگانیسم ها تولید می شوند که قادر به تثبیت هوازی مواد زائد می باشند، لذا این فرآیند را لجن فعال می نامند. لجن فعال فرآیند لجن فعال در سال …

طراحی تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال Read More »