تصفیه بیولوژیکی فاضلاب به روش لجن فعال

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب به روش لجن فعال

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب با لجن فعال نیز نوعی تصفیه بیولوژیکی تصفیه فاضلاب  است . در این روش از توده های بیولوژیک که به صورت ذرات معلق که دائما در محیط تصفیه فاضلاب در گردش هستند استفاده می شود . تصفیه فاضلاب با لجن فعال قادر است فاضلاب یا پسای تصفیه شده ای در حد آب آشامیدنی تولید نماید .

 

فرآیند تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال

روش تصفیه  بیولوژیکی فاضلاب با لجن فعال روشی است کاملا هوازی زیرا توده های بیولوژیکی که با فاضلاب مخلوط می شوند در حوض هوادهی  فاضلاب در تماس دائم با اکسیژن قرار می گیرند .

در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب با لجن فعال  چون مواد آلی فاضلاب در واحد تصفیه زیستی فاضلاب  در تماس با اکسیژن هستند لذا حتی در حوضچه های ته نشینی بعد از تصفیه اکسیژن محلول وجود دارد و احتمال گندیدگی و فساد و در نتیجه پیدایش توده های نامطبوع وجود نخواهد داشت .

 

تاثیر اختلاط لجن فعال با فاضلاب

اگر فاضلاب شهری اکسیژن تزریق شود تجزیه مواد آلی انجام خواهد شد . در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب با لجن فعال اگر اکسیداسیون مواد آلی فاضلاب بخواهد فقط از طریق تزریق اکسیژن عملی شود به 20 روز وقت نیاز خواهد داشت  و در حالیکه در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب با لجن فعال اگر در فاضلاب هوادهی شده توده های بیولوژیکی موجود باشد ، این عمل در عرض چند ساعت صورت خواهد گرفت .

در حقیقت اختلاط لجن فعال با فاضلاب و هوادهی فاضلاب  ، منجر به دو عمل مهم زیر می گردد :

 • اکسیداسیون سریع مواد آلی فاضلاب
 • انعقاد مواد معلق ریز و کلوئیدی به صورتیکه که به سرعت قابل ته نشین شدن هستند .

 

در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب با لجن فعال ، وقتی فاضلابی که اعمال فوق در آن انجام شده مدتی به حال خود رها شود مواد منعقد کننده آن که چیزی جز توده های باکتری نیستند از آن جدا شده  و برای ادامه تصفیه لازم است قسمتی یا حتی تمامی آنرا به عنوان لجن فعال برگشتی به حوض هوادهی فاضلاب انتقال دهیم .

 

مراحل تصفیه بیولوزیکی با لجن فعال

  • فاضلاب ته نشین شده د رحوض اولیه را که قسمتی از مواد معلق خود را از دست داده به واحد تصفیه زیستی  فاضلاب انتقال دهیم .
  • قسمت و یا تمامی لجن فعال یا توده های باکتری ته نشین شده در حوض هوادهی فاضلاب  برگشت دهیم .
  • مخلوط فاضلاب و لجن فعال برگشتی را در حوض هوادهی فاضلاب به طور دائم به هم زده تا توده های باکتری در آن ته نشین شود .
  • مخلوط فاضلاب و لجن فعال حوض هوادهی فاضلاب  را به حوض ته نشینی نهای انتقال می دهیم تا توده های باکتری در آن ته نشین شود .
  • فاضلاب ته نشین شده در حوض نهایی را پس از گندزدایی فاضلاب  دفع نموده یا در مصارف مختلف بکار می بریم .
  • قسمت و یا تمامی لجن فعال ته نشین شده در حوض نهایی را به حوض هوادهی فاضلاب  برمی گردانیم .
به بالای صفحه بردن