گندزدایی آب و فاضلاب با ازن

ازن ژنراتور   ازن با عبور هوای خشک از بین الکترود هایی که بوسیله یک شفاف هوا و یک دی الکتریک از یکدیگر جدا شده و با استفاده از جریان ولتاژی بین ۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ولت تولید می شود . ازن بیشتر بخوانید