تصفیه فاضلاب به روش ممبران غشایی MBR

تصفیه فاضلاب به روش MBR

تصفیه فاضلاب به روش بیو راکتور غشایی MBR تصفیه فاضلاب به روش MBR یکی از مدرنترین روش های تصفیه فاضلاب به شمار می آید که این روش تصفیه فاضلاب  ترکیبی از روش های تصفیه بیولوژیکی فاضلاب و فیلتراسیون غشایی می بیشتر بخوانید