تصفیه خانه فاضلاب

تصفیه خانه فاضلاب

تصفیه خانه فاضلاب   باتوجه به روند افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ که خود بصورت طبیعی باعث افزایش میزان فاضلاب شهری میگردد. زمینه تشکیل سیستم جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهری امری لازم و ضروری به نظر میرسد . در بیشتر بخوانید