تصفیه فاضلاب

برکه های تصفیه فاضلاب

برکه ها و لاگونها در تصفیه فاضلاب   علاوه بر لجن فعال سایر سیستم های بیولوژیکی کشت میکروبی معلق نیز برای تصفیه فاضلاب مورد استفاده قرار میگیرد . معروفترین آنها برکه ها ولاگونها هستند . برکه تصفیه فاضلاب یک برکه بیشتر بخوانید