آنتی اسکالانت ، فلوکن ۲۶۰

آنتی اسکالانت ، فلوکن ۲۶۰ ضرورت استفاده از آنتی اسکالانت آب ورودی به دستکاه اسمز معکوس حاوی نمک های محلول کلسیم ، منیزیم و سایر املاح می باشند ، که این نمکهای محلول در اثر عبور از غشاهای دستکاه اسمز بیشتر بخوانید