آشغالگیر تصفیه فاضلاب

آشغالگیر

آشغالگیر اولین قدم در تصفیه فاضلاب ،جدا سازی یا کم کردن ذره های جامد درشت است.  روش متداول گذارندن فاضلاب ... ادامه مطلب