خدمات

سرویس ها
_

خدمات ما

با بیش از سی سال تجربه در طراحی نوسازی مسکونی و بیش از 16000 طرح نوسازی تا امروز.

صاحبان خانه می توانند به انتخاب خود از پیمانکار بامبو فلزی اطمینان داشته باشند، دانستن اینکه آنها شرایط خاص خود را در خدمات خود برآورده کرده اند.

مشکلات راهبری تصفیه خانه فاضلاب

مشکلات راهبری تصفیه خانه فاضلاب مشکلاتی که ممکن است در راهبری تصفیه خانه فاضلاب به روش بیولوژیکی رخ دهد به قرار زیر می باشد …

بهره برداری و نگهداری از آشغال گیرها در تصفیه خانه فاضلاب

بهره برداری و نگهداری از آشغال گیرها در تصفیه خانه فاضلاب آشغال گیرها مهمترین اشکالاتی که در بهره برداری از آشغال گیرها ممکن است پیش آید به شرح ذیل است…

نگهداری، راهبری و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب

نگهداری و بهره برداری از تاسیسات تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال وقتی تصفیه فاضلاب با روش لجن فعال صورت می گیرد…

طراحی تصفیه خانه فاضلاب با لجن فعال

طراحی تصفیه خانه فاضلاب با روش لجن فعال در محاسبات فنی روش تصفیه فاضلاب با روش لجن فعال نکات زیر بایستی مورد توجه قرار گیرد…

محاسبات فنی سپتیک تانک

سپتیک تانک چیست سپتیک تانک معمولا به صورت دو قسمت جدا از هم ساخته شده و حجم قسمت اول سپتیک تانک تقریبا دو برابر قسمت دوم سپتیک تانک است…