تصفیه فاضلاب صنعتی

تصفیه فاضلاب به روش AOP

تصفیه پیشرفته فاضلاب به روشAOP Advanced Oxidation Process یکی دیگر از فرایند های پیشرفته تصفیه فاضلاب ،استفاده از سیستم های اکسیداسیون می باشد. در این روش از گونه هایی از ترکیبات اکسیژن برای حذف آلودگی فاضلاب استفاده می گردد. روش اکسیداسیونAOP ،یکی از پیشرفته ترین روشهای تصفیه فاضلاب بشمار می رود.

تصفیه پساب نساجی

تصفیه فاضلاب نساجی

تصفیه فاضلاب صنعتی نساجی تصفیه فاضلاب نساجی یکی از بزرگترین مصرف کنندگان آب است ، به همین جهت باید مقدار متنابهی پساب نیز در این صنعت به وجود می آید ، به علت تغییرات زیادی که در انواع مواد اولیه مصرفی این صنعت موجود است ، پساب نساجی از نظر کیفیت از تنوع زیادی برخوردار …

تصفیه فاضلاب نساجی ادامه مطلب »

تصفیه خانه فاضلاب

تصفیه فاضلاب بیمارستان

فاضلاب بیمارستان ناشی از بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی به طور کلی از نظر کیفی تقریباً مشابه فاضلاب شهري هستند , اما ممکن است داراي مواد و ترکیبات بالقوه سمی وعفونی نیز باشند که سلامت محیط , کارکنان شاغل در بخش بهداشت و درمان و کل جامعه را به خطر بیندازد. تصفیه فاضلاب بیمارستان در …

تصفیه فاضلاب بیمارستان ادامه مطلب »

تصفیه خانه فاضلاب

تصفیه لجن فاضلاب

 روشهای تصفیه لجن فاضلاب  تکنیک های متعددی برای تصفیه لجن فاضلاب به کار برده می شوند . روش های مکانیکی نظیر فیلتراسیون خلاء و استفاده از سانتریفیوژ درمواردی که لجن قرار است به صورت نیمه جامد تبدیل شود . کاهش حجم به کمک تغلیظ ثقلی و یا شناورسازی صورت میگیرد . در هر دو حالت …

تصفیه لجن فاضلاب ادامه مطلب »

تصفیه فاضلاب به روش MBR

 بیو راکتور غشایی MBR بیو راکتور های غشایی (MBR) شامل یک راکتور بیولوژیکی (بیوراکتور) با جرم سلولی معلق و جداسازی جامدات بوسیله غشاهای میکروفیلتر با اندازه اسمی در محدوده 0.1 تا 0.4 میکرومتر می باشد که کاربرد زیادی در تصفیه فاضلاب دارند . بیوراکتور غشایی (MBR) ممکن است در سیستم های رشد معلق هوازی و …

تصفیه فاضلاب به روش MBR ادامه مطلب »

تصفیه فاضلاب صنعتی

تصفیه فاضلاب فرآیند های تصفیه فاضلاب صنعتی تکنولوژی های تصفیه فاضلاب های صنعتی در بر گیرنده فرآیند های  تصفیه فیزیکی فاضلاب   ،  تصفیه شیمیایی فاضلاب   ،  تصفیه بیولوژیکی فاضلاب   ، تصفیه حراررتی ، پایداری و تثبیت می باشد و تقریبا به همین نیز گروه بندی می شوند . فرآیند های تصفیه فیزیکی فاضلاب   ، تصفیه بیولوژیکی …

تصفیه فاضلاب صنعتی ادامه مطلب »

تصفیه پیشرفته فاضلاب به روش باردنفو

تصفیه پیشرفته فاضلاب   کیفیت پساب خروجی از تصفیه ثانویه فاضلاب ممکن است همیشه منطبق با استانداردهای پساب نباشد . این شرایط معمولا در هنگام تخلیه مقادیر زیاد پساب به نهرهای کوچک و یا هنگامی که اکوسیستم های ظریف دریافت کننده پساب هستند ، ایجاد می شود . در این مواقع تصفیه تکمیلی فاضلاب به …

تصفیه پیشرفته فاضلاب به روش باردنفو ادامه مطلب »

روش شیمیایی در تصفیه فاضلاب

تصفیه شیمیایی فاضلاب  wastewater chemical treatment   اساس کار در تصفیه شیمیایی کاربرد مواد شیمیایی در تصفیه ی فاضلاب قرار دارد . در تصفیه خانه های فاضلاب مواد شیمیایی مانند کلرو فریک و انواع مختلف پلیمر ها را برای تاثیر گذاردن روی مواد خارجی نامحلول و کلوییدی و یا مواد محلول در فاضلاب بکار می …

روش شیمیایی در تصفیه فاضلاب ادامه مطلب »

تصفیه فاضلاب به روش رشد چسبنده IFAS

فرایند های تصفیه هوازی رشد چسبنده IFAS از فرایندهای تصفیه فاضلاب  هوازی رشد چسبنده IFAS (متصل) ،بطور معمولی جهت جدا سازی آلی موجود درفاضلاب ونیز به منظور نیتریفیکاسیون (تبدیل آمونیوم به نیترات) در تصفیه فاضلاب استفاده میشود .فرایند های رشد چسبیده عبارت اند از:صافی چکنده ، صافی های پربار(Roughing filter) ،تماس دهنده بیولوژیکی دوار(RBC)و تصفیه …

تصفیه فاضلاب به روش رشد چسبنده IFAS ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن