تصفیه فاضلاب بهداشتی

تصفیه خانه فاضلاب

تصفیه فاضلاب

مقدمه همه جوامع ، هم به صورت جامد و هم به صورت مایع ، فضولاتی را تولید می کنند . بخش مایع این فضولات یا فاضلاب ، اساسا همان آب مصرفی جامعه است که در نتیجه کاربردهای مختلف آلوده شده است . از نظر منابع تولید ، فاضلاب را می توان ترکیبی از مایع یا …

تصفیه فاضلاب ادامه مطلب »

برکه های تصفیه فاضلاب

برکه ها و لاگونها در تصفیه فاضلاب علاوه بر لجن فعال سایر سیستم های بیولوژیکی کشت میکروبی معلق نیز برای تصفیه فاضلاب مورد استفاده قرار میگیرد . معروفترین آنها برکه ها ولاگونها هستند .   برکه تصفیه فاضلاب یک برکه فاضلاب که به نامهای برکه تثبیت ، برکه اکسیداسیون و لاگون فاضلاب نیز خوانده می …

برکه های تصفیه فاضلاب ادامه مطلب »

تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال

تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال فرآیند لجن فعال فاضلاب فرآیند تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال متداول شامل اجزاء زیر است : 1- تانک هوادهی تصفیه فاضلاب در تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال ، اکسیداسیون هوازی مواد آلی در  تانک هوادهی تصفیه فاضلاب صورت می پذیرد .  در تصفیه فاضلاب با روش لجن فعال پساب اولیه وارد شده و …

تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن