کاربرد چربی گیر در فاضلاب 

برای حذف چربی ، روغن و جدا نمودن بعضی مواد معلق سبک از فاضلاب و یا پساب مخصوصا در تاسیسات بزرگ تصفیه فاضلاب یا پساب از حوض چربی گیری یا حوض شناورسازی استفاده می نمایند .

اساس کار چربی گیر فاضلاب

اساس کار اکثر چربی گیرها شناور سازی (Flotation )میباشد. شناورسازی عملیاتی استکه برای جدا سازی ذرات جامد یا مایع از یک فاز مایع بکار می رود .

مواد قابل شناوری ( به طور عمده روغن های امولسیونی و مواد آلی ) در طراحی تجهیزات تصفیه مقدماتی در صنعت نسبت به مواد قابل ته نشینی از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند.

چربی گیر در فاضلاب

چربی گیر در فاضلاب

 

روشهای مختلف چربی گیر

  • چربی گیربه روش ثقلی
  • چربی گیربه روشAPI
  • چربی گیربه روش CPI
  • چربی گیربه روش  DAF
  • چربی گیر به روش IGF

 

Save

تصفیه فاضلابپیش تصفیه فاضلاب

امکان ارسال نظر وجود ندارد!