هوادهی در تصفیه فاضلاب

هوادهی در تصفیه فاضلاب

همان طور در مطالب قبل در مورد تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال توضیح داده شده ، مشخص گردید که هوادهی یکی از مراحل اصلی تصفیه فاضلاب می باشد که در این قسمت به تو ضیحاتی در مورد هوادهی در فاضلاب  می پردازیم :

هوادهی در تصفیه فاضلاب

هوادهی لجن فعال

سرعتی که با آن اکسیژن توسط میکروارگانیسم ها به مصرف می رسد در راکتورهای بیولوژیکی به نام سرعت مصرف اکسیژن نامیده می شود .

برای فرآیند لجن فعال سرعت مصرف اکسیژن همیشه از سرعت جایگزینی طبیعی آن بیشتر است ؛ و از این رو برای افزودن اکسیژن وسایل مصنوعی مورد نیاز است .

به استثناء سیستم اکسیژن خالص ، اکسیژن در اثر هوادهی مایع مخلوط در راکتور بیولوژیکی تامین می شود .

سرعت مصرف اکسیژن تابعی از خواص فاضلاب و راکتور است .

تصفیه فاضلاب شهری به کمک هوادهی ممتد (هوادهی گسترده ) معمولا منجر به سرعت مصرف اکسیژن با رقمی معادل 10mg/l/h است . در حالیکه برای تصفیه فاضلاب به کمک فرآیند های متعارف لجن ، سرعت مصرف اکسیژن به حدود 30mg/l/h و تا 100mg/l/h در فرآیندهای سریع می رسد .

روش های هوادهی فاضلاب

پخش کننده های هوا (دیفیوزر ) برای تزریق هوای فشرده به درون راکتور بیولوژیکی و یا استفاده از هم زن های مکانیکی برای اختلاط شدید جهت توزیع هوا در مایع .

استفاده از روش دیفیوزری در سیستم های جریان پیستونی و هواده های مکانیکی در سیستم های اختلاط کامل متداول است .

انواع هوادهی در تصفیه فاضلاب

1-دیفیوزرهای هوا

دیفیوزر های هوادهی انواع مختلفی داشته و به انواع حباب ریز ، متوسط و حباب درشت تقسیم بندی می شود .

نوع حباب ریز ، حباب هایی به قطر تقریبی 2-2.5 میلیمتر به وجود می آورند .

در حالی که دیفیوزر های درشت حباب ، حباب های مکتر ولی درشتر ( تاقطر 25 میلیمتر ) تولید می نماید. هر دو نوع دیفیوزر دارای مزایا و معایبی هستند .

از  لحاظ انتقال اکسیژن ، نوع حباب ریز به دلیل ایجاد مساحت بیشتری در واحد حجم هوا دارای راندمان بهتری هستند .

با این وجود افت انرژی دراثر عبور هوا از روزنه های کوچک و فشار بیشتر هوا نهایتا مقدار انرژی بیشتری را ایجاب می کند .

به علاوه به منظور جلوگیری از گرفتگی سوراخ های ریز دیفیوزر ، استفاده از فیلتر های مناسب ضروری است .

دیفیوزر حباب درشت ، هزینه حفظ و نگهداری و افت فشار کمتری داشته ولی بازده اکسیژن آنها ضعیف است .

2-هوادهای مکانیکی

هواده های مکانیکی در سطح مشترک میان مایع و هوا ایجاد آشفتگی هوا را به داخل مایع می آورد .

استفاده از واحد های کوچک تر با سرعت بیشتر در سیستم های تصفیه فاضلاب به روش هوادهی ممتد (گسترده) متداول است ، در حالیکه واحدهای با سرعت کمتر تنها در سیستم های متعارف لجن فعال مورد استفاده قرار می گیرند .

از هواده های برسی برای انجام هوادهی و حرکت فاضلاب در کانال اکسیداسیون فرآیند لجن فعال استفاده می شود .

متوسط عمق تانک هوادهی در حدود 4 متر است .

هوادهی در تصفیه فاضلاب