نگهداری ، راهبری و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب

نگهداری و بهره برداری از تاسیسات تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال

وقتی تصفیه فاضلاب با روش لجن فعال صورت می گیرد، در ابتدای بهره برداری 14 روز لازم است تا اولین توده های باکتری با لجن های فعال به وجود آید، در این مدت در سطح حوض های هوادهی کف زیادی تولید خواهد شد ولی نیاید در این حالت هوادهی را در حوضچه های هوادهی  فاضلاب قطع کرد.

دلایل تولید کف در سیستم تصفیه فاضلاب

اگر تولید کف در ادامه بهره برداری عادی تصفیه خانه ادامه پیدا نماید دال بر آن است که میزان لجن برگشتی کافی نمی باشد و یا در فاضلاب خام مقدار مواد کف زا مثل صابون و دترجنت خیلی زیاد است، در این صورت کف حاصل را با پاشیدن آب تحت فشار بر سطح حوضه ادهی فاضلاب با افزودن 0.1 میلیگرم در لیتر مواد ضد کف به فاضلاب از بین می برند .

مشکلات رایج در بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب

ممکن است لجن فعال در اثر رشد بعضی از باکتری های رشته ای حجم شده و از قدرت ته نشینی آن کاسته می شود در این حالت توجه به چند نکته ضرورت دارد:

1- کم کردن لجن فعال برگشتی: تزریق قسمت مهمی از لجن فعال به فاضلاب ورودی به عنوان لجن اضافی. اگر با این تدبیر کیفیت لجن فعال بهبودی حاصل نگردید لازم است لجن های حاصل در روش تصفیه را تخلیه و مجددا منتظر پیدایش توده های جدید باکتری شد.

2- افزایش زمان هوادهی فاضلاب

3- اگر امکان طولانی تر کردن زمان هوادهی فاضلاب موجود نیست بهتر است قسمتی از فاضلاب مخلوط با لجن حوض ته نشینی نهایی را از مدار خارج کنیم تا فرصت تشکیل  مجدد توده های بیولوژیکی تامین گردد.

4- محتویات حوض هوادهی  فاضلاب را با آب خالص رقیق نمود.

5-به حوض ته نشینی مواد منعقد کننده اضافه کرد.

6- به فاضلاب ورودی 5 میلیگرم در لیتر کلر اضافه نمود

7- هوادهی مرحله ای را به اجرا گذاشت

8- مواد مغذی ازتی و فسفاتی به محیط اضافه کرد .

آزمایش های لازم جهت راهبری  تصفیه خانه فاضلاب

برای اطمینان از خوب کار کردن واحدهای تصفیه بیولوژیکی فاضلاب آزمایشات کنترل زیر همواره به عمل آید:

* اندازه گیری میزان فاضلاب، میزان لجن برگشتی و لجن اضافی

* آزمایش ته نشینی مخلوط لجن و فاضلاب حوض هوادهی فاضلاب

* تعیین میزان مواد جامد فاضلاب مخلوط، لجن فعال برگشتی و فاضلاب خام

* تعیین مقدار اکسیژن آزاد حوض هوادهی فاضلاب