طراحی تصفیه خانه فاضلاب با لجن فعال

طراحی تصفیه خانه فاضلاب با روش لجن فعال

در محاسبات فنی روش تصفیه فاضلاب با روش لجن فعال نکات زیر بایستی مورد توجه قرار گیرد:

1- میزان هوادهی فاضلاب

2- درصد لجن برگشتی

3- میزان هوادهی لازم برای تصفیه زیستی فاضلاب

4- نحوه هوادهی فاضلاب

5- میزان مواد غذایی موجود در حوض هوادهی فاضلاب

فرآیند تصفیه فاضلاب

عوامل مهم در طراحی تصفیه فاضلاب

از عوامل مهمی که در طراحی تصفیه فاضلاب با لجن فعال مهم می باشد نسبت غذا به توده باکتری یا F/M  فاضلاب می باشد.

عامل مهم دیگری که در محاسبات فنی حوضهای هوادهی  تصفیه بیولوژِکی فاضلاب به لجن فعال اهمیت زیادی دارد بار حجمی حوضها است که بر حسب کیلو BOD5 بر متر مکعب حوض هوادهی فاضلاب  بیان می گردد و رقم آن در روشهای مختلف تصفیه فاضلاب با لجن فعال متفاوت است.

از منحنی های معروفی که در رابطه با میزان BOD5 فاضلاب یا پساب که باید حذف شود و درصد لجن فعال برگشتی تنظیم گردیده است.

در تصفیه فاضلاب، فاضلاب پس از گذشتن از مرحله هوادهی فاضلاب، وارد مرحله ته نشینی می گردد.

جهت حفظ میزان میکرو ارگانیسم ها مقداری از فاضلاب ته نشینی شده به مرحله هوادهی فاضلاب برگشت داده می شود.

تصفیه فاضلاب با روش هوادهی گسترده

در روش تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده که هوادهی ممتد نیز می نامند، میزان بار حجمی لجن در این روش از تصفیه فاضلاب بسیر کم است از این رو مواد آلی در این روش از تصفیه فاضلاب به صورت کاملتری مورد استفاده قرار می گیرند چون توده ای بیولوژیکی زمان نسبتا طولانی در تماس با اکسیژن هستند. لذا لجن مازاد دفعی بسیار ناچیز است .

در تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده معمولا تمام لجن فعال حوض ته نشینی نهایی به حوض هوادهی فاضلاب برگشت داده می شود و اگر بدقت بهره برداری گردد علاوه بر تولید فاضلاب تصفیه شده ای در حد اعلای کیفیت بدون بو و اشکال کار خواهد نمود.

از تصفیه خانه های فاضلاب به روش هوادهی گسترده برای تصفیه فاضلاب اجتماعات کوچک و کم جمعیت استفاده می شود.

در تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده از بکار بردن حوض ته نشینی اولیه صرف نظر خواهد شد.