راکتور ناپیوسته متوالیSBR

راکتور ناپیوسته متوالیSBR

راکتور ناپیوسته متوالی (SBR ) یک سیستم تصفیه لجن فعال فاضلاب  با تغذیه و تخلیه متوالی  است .

فرآیند تصفیه فاضلاب به روش SBR

فرآیند های واحد دخیل در تصفیه فاضلاب به روش  SBR و سیستم متعارف لجن فعال مشابه هستند .

در هر دو سیستم ، هوادهی فاضلاب و ته نشینی / زلال سازی انجام می شود ، اما با این تفاوت که در تصفیه خانه های متعارف تصفیه فاضلاب ، فرآیند ها بطور همزمان در مخازن جداگانه انجام می شوند، در حالی که در عملیات SBR تصفیه فاضلاب  فرآیندها بطور متوالی در یک مخزن انجام می گیرند .

راکتور ناپیوسته متوالی SBR

تصفیه فاضلاب به روش SBR از پنج مرحله تشکیل شده است که شامل :

1- تغذیه

2- واکنش (هوادهی )

3- ته نشینی (رسوب گذاری / زلال سازی )

4- تخلیه (حذف مکانیکی آب از جامد )

5- سکون

 برگشت لجن در سیستم SBR

در عملیات SBR تصفیه فاضلاب دور ریزی لجن معمولا در حین مراحل ته نشینی یا سکون رخ می دهد. یک ویژگی مهم سیستم راکتور های ناپیوسته متوالی SBR این است که نیاز به سیستم برگشت لجن فعال  ندارد .

از آنجا که هر دو مرحله هوادهی فاضلاب و ته نشینی در یک محفظه اتفاق می افتد، در مرحله واکنش هیچ لجنی از دست نمی رود و نیازی نیست که هیچ لجنی از زلال ساز برگشت داده شود تا مقدار لجن داخل محفظه هوادهی فاضلاب را ثابت نگه دارد .

 

طراحی سیستم تصفیه فاضلاب به روش راکتور ناپیوسته متوالی (SBR )

 

متوسط زمان ماند (کلیه مراحل ) در تصفیه فاضلاب به روش sbr حدود 100 دقیقه است .

همه فاضلاب هایی که عموما در تصفیه خانه های متعارف لجن فعال تصفیه می شوند، را می توان با سیستم های راکتورهای ناپیوسته متوالی SBR نیز تصفیه کرد.