راکتور بی هوازی UASB

راکتور بی هوازی UASB

تصفیه بی هوازی با فرآیند لایه لجن بی هوازی با جریان رو به بالا

Upflow Anaerobic sludge-Blanket process

در روش تصفیه فاضلاب با راکتور بی هوازی UASB از فعالیت باکتریها صحبت خواهد شد به اکسیژن محلول نیاز ندارند بلکه حضور اکسیژن ازاد و محلول برای فعالیت انها زیان آور است.

این باکتریها با تبدیل موادآلی و آلوده کننده فاضلاب به گازمتان که قابل مصرف در تولید انرژیست ،نه تنها به انرژی برای فعالیتهای خود در تصفیه فاضلاب نیازندارد بلکه با تولید متان قادر به تولید مقادیر قابل توجیهی انرژی نیز هستند.

راکتور بی هوازی UASB

 

بعلاوه یکی از مشکلات روش های تصفیه فاضلاب نظیر تصفیه فاضلاب با لجن فعال پیدایش مقدارقابل توجهی لجن زاید است که جمع اوری و تصفیه ودفع آن هزینه های زیاری دربردارد، درحالیکه درروش راکتور بی هوازی UASB علاوه بر اینکه میزان لجن های زاید تولیدی ناچیز است، لجن ها از دفع به تصفیه خاصی نیاز ندارند .

فرآیند تصفیه فاضلاب در راکتور بی هوازی UASB

در تصفیه فاضلاب به روش راکتور بی هوازی UASB مانند سپتیک تانک یک روش بی هوازی تصفیه فاضلاب می باشد که دراثر کاتابولیسم باکتری ها با بکار بردن مواد آلی برای تولید انرژی حیاتی مقدار قابل توجهی متان بعنوان محصول نهایی فعالیت خود تولید می نمایند .

انرژی تولیدی در راکتور بی هوازی UASB

معمولا 80 درصد مواد آلی برحسب CODاز فاضلاب به متان تبدیل خواهد شد . معمولا ازتبدیل هر کیلو CODدر روز حدود 800گرم متان حاصل می شود.

انرژی حاصل از تبدیل مواد آلی معادل 98/2کیلو کالری در تبدیل هر گرم CODدر روز است که باتوجه به 800گرم متان تولیدی انرژی تبدیل هر کیلوCODحدود 2400 کیلوکالری یا معادل 117وات خواهد شد. اگر انرژی استحصالی از تبدیل هر کیلو مواد آلی 3/0باشد ،ازتبدیل هر کیلوCODحدود35وات انرژی الکتریکی بدست می آید.

در روش راکتور بی هوازی UASB فاضلاب انرژی مفید استحصالی تبدیل هر کیلو CODدرروز حدود35وات است ،درحالیکه درروش تصفیه بیولوژیکی فاضلاب با لجن فعال (هوازی ) برای تبدیل هرکیلو CODبه مقدار انرزی نیاز داریم .

مقایسه راکتور بی هوازی UASB با لاگون تصفیه فاضلاب 

همانطور که میدانیم روش تصفیه فاضلاب در لاگون بی هوازی تواٌم با لاگوههای دوزیستی وتکمیل خود نوعی تصفیه بی هوازی است، منتفی درروش استحصال متان حاصل از تبدیل مواد آلی امکان پذیر نیست.

مضافاٌ روش لاگونی به زمین خیلی زیادی نیاز دارد ، این در حالیست که در روش UASBبرای تصفیه فاضلاب نیاز به زمین بسیار ناچیز است وهمانطور که گفته شد لجن های زاید ان قبل هر دفع به تصفیه خاص محتاج نیست.

 

مزایای تصفیه بی هوازی UASB

1- تولید گاز متان

2- تولید لجن زاید کمتر در مقایسه با سیستم های هوازی

3- عدم نیاز به انرژی

4- حجم کم راکتور نسبت به دیگر سیستم های بی هوازی

5- بازده بالا در حذف COD و BOD

6- مناسب جهت تصفیه فاضلاب های صنعتی و فاضلاب های با بار آلی بالا