تعریف فاضلاب و اهداف تصفیه آن

تعریف فاضلاب و اهداف تصفیه آن

فاضلاب عبارت است از هر آبی که برای مصرف خاص تهیه شده باشد و به هر دلیلی کیفیت خود رابرای آن مصرف از دست بدهد .

آب پس از مصرف به ناخالصی هایی آلوده می شود که گاهی با روش های متداول و حتی مدرن تصفیه نیز قادر به حذف آن نخواهیم بود .

یک متر مکعب فاضلاب می تواند 14 تا 20 متر مکعب آب را آلوده نماید .

برخی از آلاینده ها مانع از استفاده آب برای مصارف معین نظیر آشامیدن ، استحمام ، تفریح ، زراعت مصارف صنعتی و غیره می شوند که به آن “pollutant ”  می گویند .

برخی دیگر از آلاینده های موجود در فاضلاب برای انسان ها و موجودات دیگر مضر هستند که آنها را ” contaminant ” می نامند .

 

اهداف تصفیه فاضلاب

 • حذف مواد معلق و شناور
 • شکستن مواد آلی قابل تجزیه ( مواد آلی فساد پذیر ) به مواد معدنی و کم ضرر
 • نابودی پاتوژن ها و پارازیت ها
 • حذف مواد سمی
 • تامین شرایط بهداشتی برای زندگی مردم
 • پاک نگهداشتن محیط زیست
 • بازیابی و استفاده مجدد از فاضلاب

مراحل تصفیه فاضلاب

بطور معمول تصفیه فاضلاب بهداشتی در سه مرحله انجام می پذیرد که عبارتند از :

1-تصفیه مقدماتی و یا اولیه فاضلاب ( treatment  primery ) که شامل تصفیه فیزیکی از قبیل آشغالگیری ، دانه گیری ، چربی گیری  و ته نشینی اولیه است . هدف تصفیه اولیه فاضلاب بهداشتی  حذف مواد معلق است .

2-تصفیه ثانویه یا تصفیه بیولویکی (biological or secondary treatment ) که شامل تصفیه بیولوژیکی از قبیل هوادهی و استفاده از باکتری های گوناگون موجود در فاضلاب برای تصفیه آن است .

راهبری تاسیسات تصفیه ثانویه نسبت به مرحله مقدماتی به انرژی و هزینه بیشتری نیاز دارد.

3-تصفیه مرحله سوم یا تصفیه پیشرفته (tertiary or advanced treatment ) که شامل زلال سازی و تصفیه تکمیلی از قبیل تکمیل عمل نیترات سازی و نیترات زدایی، عبور فاضلاب از صافی های ماسه ای ، کاربرد کربن فعال ، نمک زدایی به روش تبادل یون ، حذف فسفر و … است .

در واقع هدف از تصفیه پیشرفته ، حذف آلاینده های است که در تصفیه اولیه و ثانویه جدا نشده اند ، ولی بیشترین کاربرد آن حذف ازت و فسفر و نیز مواد آلی مقاوم از فاضلاب است .

در صورتی که تمامی تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب به درستی کار کند، می توان آلودگی فاضلاب را 90 تا99 درصد کاهش داده و این کاهش آلودگی را برای برقراری ضوابط لازم جهت دفع فاضلاب به منابع طبیعی آب و حفظ بهداشت و پاک نگهداشتن محیط زیست کافی است .

فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی فاضلاب بهداشتی

روش های اصلی تصفیه بیولوژیکی فاضلاب بهداشتی مورد استفاده در تصفیه فاضلاب عبارتند از :

فرآیند های آنوکسیک

فرآیندهای بی هوازی

فرآیند های مرکب بیهوازی – هوازی – آنوکسیک

 فرآیند های برکه ای

 

بسته به اینکه تصفیه در سیستم های رشد معلق، رشد چسبنده یا ترکیبی از آنها صورت پذیرد، هر یک از فرآیندها را باز به انواع دیگری تقسیم می کنند .

 

 • فرآیند لجن فعال

 • لاگون های هوادهی

 • صافی های چکنده

 • تماس دهنده های بیولوژیکی دوار (RBC)

 • برکه های تثبیت