تصفیه پیشرفته فاضلاب به روشAOP

تصفیه پیشرفته فاضلاب به روش AOP

Advanced Oxidation Process

یکی دیگر از فرایند های پیشرفته تصفیه فاضلاب ،استفاده از سیستم های اکسیداسیون می باشد.

در این روش از گونه هایی از ترکیبات اکسیژن برای حذف آلودگی فاضلاب استفاده می گردد.

روش اکسیداسیون AOP، یکی از پیشرفته ترین روشهای تصفیه فاضلاب بشمار می رود.

 

تصفیه خانه فاضلاب

تصفیه فاضلاب به روش AOP

در این روش اکسیژن خالص و ازن در مقاطع مختلف در فاضلاب تزریق شده و با خاصیت اکسید کنندگی قوی سبب ازبین رفتن BOD فاضلاب می گردد.

روش AOP اکسیداسیون فاضلاب برای فاضلاب های قوی با بار آلودگی بالا بعنوان یکی از مکمل های فرایند تصفیه بشمار می رود.

اکسیداسیون فاضلاب AOP میتواند بصورت تزریق مستقیم ازن و اکسیژن باشد و هم می تواند بصورت الکترودها ( پیل شیمیایی ) استفاده شده و عمل نماید.

اکسیداسیون فاضلاب AOP امروزه بعنوان پیشرفته ترین تصفیه فاضلاب و یا مکمل تصفیه فاضلاب بشمار میرود.