تصفیه خانه فاضلاب

فاضلاب بیمارستان ناشی از بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی به طور کلی از نظر کیفی تقریباً مشابه فاضلاب شهري هستند , اما ممکن است داراي مواد و ترکیبات بالقوه سمی وعفونی نیز باشند که سلامت محیط , کارکنان شاغل در بخش بهداشت و درمان و کل جامعه را به خطر بیندازد.

تصفیه فاضلاب بیمارستان

در کشورهاي توسعه یافته و برخی کشورهاي در حال توسعه به دلیل اینکه مقادیر زیادي آب در بیمارستانها مصرف می گردد.

فاضلاب تولیدي به صورت رقیق شده میباشد و پساب خروجی از بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی بدون نیاز به تصفیه اضافی در تصفیه خانه فاضلاب شهري تصفیه می گردند , و بدون آنکه خطر خاص بهداشتی و زیست محیطی را سبب گردد.

فقط تحت شرایط خاص نظیر شیوع بیماریهاي اسهال حاد زائدات بیماران باید به طور اختصاصی جمع آوري و گندزدایی شوند.

درکشورهایی که شبکه جمع آوري فاضلاب وجود ندارد , تخلیه فاضلاب (بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی)به صورت تصفیه نشده و یا تصفیه شده , به طور ناقص باعث مخاطرات اجتناب نا پذیري بر روي بهداشت و سلامت جامعه خواهد شد.

مطالعات انجام %33/ 14 % و 3 / یافته آلودگی فاضلاب بیمارستانی به شیگلا و سالمونلا را به ترتیب 6گزارش کرده اند.

لازم به ذکر است که اثرات سمی موادشیمیایی موجود در فاضلاب مراکز بهداشتی درمانی(بیمارستانی)بر روي باکتري و میکروارگانیسمهاي فعال در فرآیند تصفیه فاضلاب بیمارستان از خطرات دیگر موجود در فاضلابهاي این مرکز میباشد.

تصفیه فاضلاب بیمارستان

اتصال به شبکه جمع آوري و تصفیه خانه فاضلاب شهري

1- تخلیۀ فاضلاب هاي بیمارستانی در صورتی به شبکۀ فاضلاب شهري مجاز است که شهر داراي تصفیه خانۀ فاضلاب در دست بهره برداري باشد.

2-  الزاماً با رعایت موارد زیر تخلیۀ این نوع فاضلاب ها بدون پیش تصفیه به شبکۀ فاضلاب شهري(که به تصفیه خانۀ در حال بهره برداري منتهی می گردد)مجاز میباشد:

براي جلوگیري از ورود مواد معلق درشت موجود در فاضلاب هاي بیمارستانی به شبکه , ضروري است یک دستگاه آشغال گیر با مشخصات زیر در مدخل ورودي فاضلاب بیمارستانها به شبکه فاضلاب شهري به صورت ثابت و غیرقابل جا به جایی نصب گردد:

اندازة میله ها: –  Width: 10mm     Depth: 50mm        فاصلۀ بین میله ها: –    mm15-20

تصفیه مواد رادیواکتیو و مواد شیمیایی خطرناک فاضلاب بیمارستان

باتوجه به اینکه بیمارستانها ممکن است موادشیمیایی خطرناك , مواد دارویی و  ایزوتوپ هاي رادیواکتیو مصرف نمایند باید ضمن ارایه آموزشهاي لازم به پرسنل مربوطه , از تخلیۀ این مواد به شبکه جلوگیري شود.

این آموزشها باید از طرف بیمارستان ها و با همکاري شرکت آب و فاضلاب استانی ارایه گردد.

درصورتیکه مراکز تحقیقات پزشکی و یا بیمارستان هاي تخصصی ویژه اي در سطح شهر وجود داشته باشد , که کیفیت فاضلاب آنها با کیفیت فاضلاب شهري متفاوت و احتمالاً حاوي مواد سمی , رادیواکتیو و یا مواد بازدارندة رشد میکروبی به میزان غیرمتعارف باشد , ضروري است موارد به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور منعکس تا به صورت خاص اتخاذ تصمیم گردد.

ورود و تخلیۀ مواد زاید جامد بیمارستانی , خاکستر و بقایاي حاصل از سوزاندن زبالۀ  بیمارستانی , فاضلاب حاصل از دستگاههاي کنترل آلودگی در کوره هاي زباله سوز , موادشیمیایی پرتوزا، موادشیمیایی و دارویی مازاد که تاریخ مصرف آنها گذشته , اندام هاي قطع شدة بیماران، جنین سقط شده , محیط هاي کشت مصرف شده و مواد نوك تیز به شبکۀ جمع آوري فاضلاب شهري اکیداً ممنوع می باشد.

تصفیه فاضلاب آشپزخانه بیمارستان

فاضلاب حاصل از آشپزخانه هاي بیمارستانها حاوي چربی بالایی است که با تجمع میتواند موجبات گرفتگی لوله هاي جمع آوري فاضلاب را فراهم نماید , لذا این مکانها به منظور حذف چربی موجود در فاضلاب خود باید اقدام به احداث واحد چربی گیر نمایند .

سیستم تصفیه فاضلاب بیمارستان

بیمارستانها یی که به شبکه جمع اوري فاضلاب وصل نیستند می توانند تصفیه خانه اختصاصی داشته باشند , یک سیستم تصفیه فاضلاب کارآمد باید داراي واحدهاي زیر باشد.

تصفیه اولیه

جهت حذف بخشی از مواد آلی و مواد جامد معلق به کار گرفته میشود.

تصفیه فاضلاب بیمارستانی

پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب بیمارستان

تصفیه بیولوژیکی ثانویه که بیشتر تخم انگلها را به همراه %90-95  و باکتريها بخش مهمی از ویروسها به همراه لجن ته نشین شده , حذف خواهند کرد.

پساب خروجی از تصفیه ثانویه تقریباً عاري از عوامل بیماریزا انگلی رودهاي خواهد بود . 

ولی هنوز مقادیر مهمی از باکتريها و ویروسها را به همراه خود خواهد داشت.

تصفیه تکمیلی

مواد معلق mg/l20 پساب خروجی از تصفیه ثانویه احتمالاً داراي مواد آلی خواهد بود که جهت گندزدایی مناسب نمیباشد , بنابراین پساب باید فرآیند تصفیه تکمیلی نظیر لاگون را طی کند.

اگر زمین کافی و یا شرایط مناسب براي احداث لاگون وجود ندارد , می توان صافی ماسه اي تند جهت کاهش جامدات معلق را به کمتر از 10 میلی گرم در لیتر استفاده کرد .

گندزدایی فاضلاب بیمارستانی با کلر

جهت رساندن مقادیر میکروبی به آن حدي که در طبیعت وجود دارد , پساب خروجی از تصفیه تکمیلی باید فرآیند کلرزنی تا نقطه شکست را نیز پشت سر بگذارد.

گندزدایی ممکن است با دي اکسید کلر(بسیار کارآمد)هیپوکلرید سدیم یا گاز کلر انجام گیرد.

سایر گزینه هاي شامل روش هایی نظیر استفاده از اشعه ماوراء بنفش می باشد.

گندزدایی پساب خروجی به ویژه در نقاطی که پساب به مناطق ساحلی وارد میگردد , که محل زیست سخت پوستان میباشد و مردم منطقه عادت به خوردن سختپوستان به صورت خام دارند با دقت و نظارت بیشترضروري تر میباشد.

تصفیه لجن فاضلاب بیمارستانی

لجن ناشی از تصفیه فاضلاب جهت اطمینان از حذف بیشتر عوامل بیماریزا نیازمند هضم بیهوازي است.

یک روش جایگزین جهت بی خطرسازي لجن حاصل، خشک کردن و سپس سوزاندن آن به همراه زایدات عفونی می باشد.

تصفیه فاضلاب بیمارستانی در داخل محوطه بیمارستان سبب تولید لجن خواهد شد , که داراي مقادیر زیادي تخم انگل و سایر عوامل بیماریزا می باشد.

استفاده مجدد از فاضلاب و یا لجن حاصل از تصفیه فاضلاب

استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده براي کشاورزي یا هر منظور دیگري که فاضلاب بیمارستانی با آن همراه بوده است.

تنها در صورت رعایت استانداردهاي کشوري مجاز است.

براساس رهنمود سازمان جهانی بهداشت فاضلاب تصفیه شده اگر قرار است , بدون محدودیت براي کشاورزي استفاده گردد , نباید بیش از یک تخم انگل به ازاء یک لیتر و بیش 100 فاضلاب تصفیه شده داشته باشد.

ضروري است که ml از 1000 کلیفرم مدفوعی در لجن تصفیه شده , بیش از یک تخم انگل به ازاء هر کیلوگرم و بیشاز 1000 کلیفرم مدفوعی به ازاء هر 100 گرم نداشته باشد.

لجن مورد استفاده باید در داخل ترانشه هاي مخصوص پر گردد و سپس با خاك پوشانده شود.

Save

Save

Save

Save

تصفیه فاضلاب صنعتیمقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *