تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده

تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده

تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده مشابه فرآیند جریان پیستونی متعارف است، با این تفاوت که فرآیند هوادهی گسترده  تصفیه فاضلاب در فاز تنفس آندوژنوز (خود تخریبی) از منحنی باکتریایی بهره برداری می شود که نیازمند بارگذاری آلی کمتر و زمان هوادهی فاضلاب طولانی تر است.

 

از آنجاییکه میزان بار حجمی ها این روش از تصفیه فاضلاب بسیار کم است بنابراین مواد آلی فاضلاب به صورت کاملتری مورد استفاده میکروارگانیسم ها قرار می گیرد و چون توده های بیولوژیکی زمان نسبتا بالایی ها در تماس با اکسیژن هستند لذا لجن مازاد دفعی بسیار ناچیز خواهد بود.

تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده EAAs

زمان ماند هیدرولیکی و سن لجن در هوادهی گسترده

زمان ماند هیدرولیکی ها روش تصفیه فاضلاب هوادهی گسترده 36-18 ساعت و سن لجن نیز در این روش 30-20 روز می باشد.

راهبری و نگهداری سیستم تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده

تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده معمولا تمام لجن فعال حوضچه نشینی نهایی به حوض هوادهی برگشت داده می شود و  اگر راهبری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب به درستی انجام گیرد علاوه بر تولید فاضلاب تصفیه شده ای با خروجی مناسب، فاضلابی بدون بو و اشکالی را تولید می نماید.

روش تصفیه فاضلاب با هوادهی گسترده به دلیل بالا بودن زمان هوادهی فاضلاب، مرحله ته نشینی اولیه حذف می گردد.

کاربرد سیستم هوادهی گسترده

از روش هوادهی گسترده جهت تصفیه فاضلاب اجتماعات کوچک و کم جمعیت استفاده می گردد.