تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال

فرآیند لجن فعال فاضلاب

فرآیند تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال متداول شامل اجزاء زیر است :

1- تانک هوادهی تصفیه فاضلاب

در تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال ، اکسیداسیون هوازی مواد آلی در  تانک هوادهی تصفیه فاضلاب صورت می پذیرد .  در تصفیه فاضلاب با روش لجن فعال پساب اولیه وارد شده و با لجن فعال برگشتی مخلوط گردیده ، مایع مخلوط را تشکیل می دهند که حاوی 1500 تا2500 میلی گرم در لیتر مواد جامد معلق است . در تصفیه فاضلاب با روش لجن فعال ،  هوادهی فاضلاب  توسط روشهای مکانیکی تامین می شود . یک ویژگی مهم فرآیند تصفیه فاضلاب با روش لجن فعال  ، بازگردش نسبت زیادی از توده زنده می باشد . این موضوع باعث میشود که متوسط زمان ماند سلولی (یعنی سن لجن ) در تصفیه فاضلاب با روش لجن فعال  بسیار بیشتر از زمان ماند هیدولیکی فاضلاب گردد .

در تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال ، باز گردش لجن  به حفظ تعداد زیادی از میکروارگانیسم هایی که ترکیبات آلی را در زمان نسبتا کم بطور موثری اکسید می کنند .تصفیه فاضلاب با روش لجن فعال ، زمان ماند فاضلاب در حوضچه هوادهی فاضلاب بین 4 تا 8 ساعت متغیر می باشد .

2- تانک ته نشینی

در تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال ،  این تانک برای ته نشینی فلوک ها یمیکروبی (لجن) تولید شده در طی فاز اکسیداسیون در تانک هوادهی استفاده می شود .در تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال  بخشی از لجن ته نشین شده در زلال ساز مجدد به حوضچه هوادهی فاضلاب بر می گردد . و بقیه برای حفظ نسبت غذا به میکروارگانیسم دفع می گردد .

تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال

تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال

 طراحی تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال

در طراحی تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال ملاحظاتی چون :

1-      انتخاب نوع راکتور

2-      معیار بارگذاری

3-      تولید لجن

4-      احتیاجات اکسیژن و انتقال اکسیژن

5-      احتیاجات نوترینت ها

6-      کنترل ارگانیسم های فیلامنتوس

7-      خصوصیات پساب بایستی مدنظر قرار گیرد .

 

Save

تصفیه فاضلاب بهداشتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *