تصفیه فاضلاب به روش رشد چسبنده IFAS

فرایند تصفیه هوازی فاضلاب با رشد چسبنده IFAS

از فرایندهای تصفیه فاضلاب هوازی رشد چسبنده IFAS (متصل)، بطور معمولی جهت جدا سازی آلی موجود در فاضلاب ونیز به منظور نیتریفیکاسیون (تبدیل آمونیوم به نیترات) در تصفیه فاضلاب استفاده میشود .

انواع فرآیند های رشد چسبیده فاضلاب

  •  صافی چکنده
  • صافی های پربار (Roughing filter)
  • تماس دهنده بیولوژیکی دوار (RBC)
  • تصفیه هوازی با رشد چسبنده IFAS
  • راکترونیتریفتکاسیون لایه ثابت.

 

فرآیند تصفیه فاضلاب در سیستم های با رشد چسبنده

در فرایندهای تصفیه فاضلاب بیولوژیکی لایه ثابت، میکروارگانیسم ها به یک محیط جامد می چسبند و در انجا غلظت های بالای میکروبی را تشکیل میدهند .

مواد تشکیل دهنده بسترشامل گرانول ،سنگ ریزه ،پلاستیک ،ماسه یا ذرات کربن فعال است.

رشد چسبنده IFAS

 

دو فاکتور مهم تاًثیر گذار بر تصفیه فاضلاب رشد میکروبی روی محیط حمایت کننده عبارتند از : نرخ جریان فاضلاب ونیز اندازه وشکل هندسی قطعات تشکیل دهنده بسترصافی

 

مهم ترین مزایای فرآیند های بیوفیلم ثابت (لایه بیولوژیکی ثابت) :

-فراهم بودن امکان رشد میکروارگانیسم ها با سرعت های ویژه رشدنسبتاً پایین (نظیرمتانوژنزها)

-پایین تربودن حساسیت انها دربرابر بارگذاری های متغیر یا متناوب

-مناسب بودن انهابرای راکتورهای بااندازه کوچک.

 

تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال به روش رشد چسبیده با بستر های ثابت  IFAS 

تصفیه فاضلاب به روش رشد چسبنده IFAS (Integrated Fixed Activated Sludge ) یکی از روش های تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال می باشد

با این تفاوت که در این روش از یکسری پکینگ مدیا جهت افزایش سطح میکروارگانیسم ها استفاده می گردد .

این نوع از روش تصفیه فاضلاب  مقاومت بالایی در برابر شوک های ناشی از افزایش مواد آلی و بیولوژیکی فاضلاب ورودی دارد .

زمان ماند در رتصفیه هوازی با رشد چسبنده حدود 6-4 ساعت است و میانگین کاهش BOD و COD در این روش 95 % می باشد .

سیستم تصفیه فاضلاب به روش رشد چسبنده IFAS نسبت به دیگر روشهای متعارف تصفیه فاضلاب به فضای کمتری نیاز دارد و راهبری و نگهداری  تصفیه خانه فاضلاب آن نیز به مراتب آسان تر می باشد .