تصفیه شیمیایی فاضلاب

تصفیه شیمیایی فاضلاب

 wastewater chemical treatment

 

اساس کار در تصفیه شیمیایی کاربرد مواد شیمیایی در تصفیه ی فاضلاب قرار دارد .

در تصفیه خانه های فاضلاب مواد شیمیایی مانند کلرو فریک و انواع مختلف پلیمر ها را برای تاثیر گذاردن روی مواد خارجی نامحلول و کلوییدی و یا مواد محلول در فاضلاب بکار می رود.

بجز این از مواد شیمیایی مانند کلرو برای گندزدایی فاضلاب و کشتن میکروب های موجود در فاضلاب و نیز برای کاهش بو در تصفیه خانه های فاضلاب استفاده می شود .

کابرد تصفیه شیمیایی فاضلاب

روش های تصفیه شیمیایی بجز موارد یاد شده در تصفیه خانه های فاضلاب شهری مورد استفاده قرار می گیرد و این روش ها بیشتر در تصفیه فاضلاب های صنعتی بکار می روند .

اما به علت استفاده روز افزون از مواد شیمیایی در زندگی روز مره و ورود این مواد به فاضلاب های شهری مساله تصفیه شیمیایی در تصفیه خانه های فاضلاب شهری ( فاضلاب انسانی ) نیز کم کم مورد توجه قرار می گیرد .