بهره برداری و نگهداری از آشغالگیرها در تصفیه خانه فاضلاب

بهره برداری و نگهداری از آشغالگیرها در تصفیه خانه فاضلاب

آشغالگیرها

مهمترین اشکالاتی که در بهره برداری از آشغالگیرها ممکن است پیش آید به شرح ذیل است:

  • اگر در اطراف آشغالگیر بوهای بد ی به مشام برسد یا حشراتی نظیر مگس زیاد مشاهده شود دال بر این است که آشغالهای گرفته شده دیر به دیر دفع می شوند .
  • اگر میله های آشغالگیر بیش از اندازه کثیف و مسدود شود به ترتیب کم شدن جریان فاضلاب ، زیاد شدن ناگهانی آشغال در فاضلاب ، بد کار کردن وسیله پاک کننده آشغالگیر دلالت دارد .
  • اگر در طاقچه نصب آشغالگیر مقداری دانه جمع شده باشد دال بر کم شدن سرعت جریان فاضلاب از داخل آن است .
  • پاره شدن زنجیره کابل پاک کننده آشغالگیر ممکن است اشکالاتی بوجود آورد .