چربی گیری

چربی گیر در فاضلاب  برای حذف چربی ، روغن و جدا نمودن بعضی مواد معلق سبک از فاضلاب و یا پساب مخصوصا در تاسیسات بزرگ تصفیه فاضلاب یا پساب از حوض چربی گیری یا حوض شناورسازی استفاده می نمایند . اساس کار اکثر چربی گیرها شناور سازی (Flotation )میباشد. شناورسازی…

Read More