هوادهی گسترده Extended Aeration

تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده هوادهی گسترده   فرآیند هوادهی،گسترده تصفیه فاضلاب  مشابه فرآیند جریان پیستونی متعارف است، با این تفاوت تقویم فرآیند هوادهی ،گسترده   تصفیه فاضلاب ها فاز تنفس آندوژنوز (خود تخریبی) از منحنی باکتریایی بهره برداری می شود تقویم نیازمند بارگذاری آلی کمتر و زمان هوادهی…

Read More