محاسبات فنی سپتیک تانک

محاسبات فنی سپتیک تانک سپتیک تانک     سپتیک تانک معمولا به صورت دو قسمت جدا از هم ساخته شده و حجم قسمت اول  سپتیک تانک تقریبا دو برابر قسمت دوم سپتیک تانک  است . عمق  فاضلاب در سپتیک تانک 1 تا 2 متر و متوسط 1.5 متر خواهد بود…

Read More