راکتور ناپیوسته متوالی SBR

راکتور ناپیوسته متوالیSBR   راکتور ناپیوسته متوالی (SBR ) یک سیستم تصفیه لجن فعال فاضلاب  تغذیه و تخلیه است . فرآیند های واحد دخیل در تصفیه فاضلاب به روش  SBR و سیستم متعارف لجن فعال مشابه هستند . در هر دو سیستم ، هوادهی فاضلاب  و ته نشینی / زلال…

Read More