تماس دهنده های بیولوژیکی دوار RBC

تماس دهنده های بیولوژیکی دوار RBC

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب با دیسک های بیولوژیکی RBC

 

RBC مثالی دیگر از بیوراکتورهای لایه ثابت تصفیه فاضلاب  است . این فرآیند در آغاز قرن بیستم در کشور آلمان معرفی گردید . این سیستم تصفیه فاضلاب دارای یکسری دیسک های دوار واقع بر روی یک شافت افقی است که به کندی در فاضلاب می چرخد . جنس صفحات مدور این سیستم تصفیه فاضلاب پلی استیرن و یا وینیل کلراید می باشند .

دیسک های بیولوژیکی از تعداد صفحات پلاستیکی دایره ای شکل با فواصل کم و قابل قبول گردش حول محوری که مرکز دایره را قطع می کنند تشکیل یافته است .

RBC
تماس دهنده های بیولوژیکی دوارRBC

 

 

نوع دیگری از بسترهای باکتری برای تصفیه بیولوژیکی فاضلاب است . در حین کار همواره 40 % سطح دیسک ها در داخل فاضلاب غوطه ور است ، و توده های بیولوژیکی روی صفحات دایره ای فوق الذکر بوجود می آید تماس توده های بیولوژِکی با هوا زمانیکه سطوح مستغرق دیسکها جابجا می گردد، انجام می شود .

مواجهه مواد آلی موجود در فاضلاب با اکسیژن موجود در هوا شبیه ریزش فاضلاب توسط توزیع کننده دوار در صافی چکنهده بر روی محیط صافی است.

در سیستمRBC جامدات ته نشین شده در زلال ساز نهایی به ورودی فاضلاب به واحد ته نشینی اولیه برگشتت داده می شود تا همراه جامدات فاضلاب خام ته نشین شوند . بنابراین دفع لجن تنها از واحد ته نشینی اولیه تصفیه فاضلاب  انجام می پذیرد . از آنجایی که جریان برگشتی سبب بهبود عملکرد فرآیند نمی شود ، لذا جریان برگشتی به منظور بازگردش فاضلاب در میان واحد هایRBC طراحی نمی شود .

مهمترین مزایای این سیستم تصفیه فاضلاب  شامل زمان ماند کوتاه ، هزینه های بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه پایین و تولید لجنی با کیفیت مطلوب آبگیری و ته نشینی خوب است .

بیوفیلم RBC دارای ضخامت حدود 4-1 میلیمتر است که مسئول حذف BOD  است .

بیو فیلم سطح RBC تشکیل دو ناحیه بیهوازی و هوازی را می دهد .

1- ناحیه بی هوازی : که لایه داخلی بوده و در آنها باکتری های تخمیری محصولات نهای (اسیدهای آلی – الکل ها ) مورد استفاده توسط باکتریهای احیاء کننده سولفات را فراهم می کنند .

2- ناحیه هوازی : لایه بیرونی بوده که در آن سولفید هیدروژن تولیدی توسط باکتریهای احیاء کننده سولفات در ناحیه بی هوازی ، به منطقه هوازی منتشر شده و به سادگی توسط بگژیاتوا به عنوان دهنده الکترون مورد استفاده قرار می گیرد . H2S نیز بدین ترتیب به سولفور عنصری اکسید می شود .

 

Save