تعریف فاضلاب و اهداف تصفیه آن

تصفیه فاضلاب بهداشتی تعریف فاضلاب و اهداف تصفیه آن فاضلاب عبارت است از هر آبی که برای مصرف خاص تهیه شده باشد و به هر دلیلی کیفیت خود رابرای آن مصرف از دست بدهد . آب پس از مصرف به ناخالصی هایی آلوده می شود که گاهی با روش های…

Read More