تصفیه فاضلاب صنعتی

تصفیه فاضلاب صنعتی

تصفیه فاضلاب

فرآیند های تصفیه فاضلاب صنعتی

تکنولوژی های تصفیه فاضلاب های صنعتی در بر گیرنده فرآیند های  تصفیه فیزیکی فاضلاب   ،  تصفیه شیمیایی فاضلاب   ،  تصفیه بیولوژیکی فاضلاب   ، تصفیه حراررتی ، پایداری و تثبیت می باشد و تقریبا به همین نیز گروه بندی می شوند .

فرآیند های تصفیه فیزیکی فاضلاب   ، تصفیه بیولوژیکی  فاضلاب   و تصفیه  شیمیایی فاضلاب   ، فاضلاب از جمله مهمترین روش های تصفیه فاضلاب صنعتی به شمارمی رود . در تصفیه شیمیایی فاضلاب ، مواد خطرناک موجود در فاضلاب به موادی با درجه خطر آفرینی کمتر تبدیل می شوند . در این راستا از فرآیند های مختلفی به منظور تصفیه شیمیایی فاضلاب استفاده می شود که عبارتند از :

– عامل pH  و تغییرات آن

– اکسیداسیون و احیاء

– ته نشینی و رسوب

تصفیه فاضلاب صنعتی
تصفیه فاضلاب صنعتی

در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب  از میکرو ارگانیسم های برای تجزیه مواد آلی موجود در فاضلاب و در تصفیه فیزیکی فاضلاب از روش هایی چون جداسازی بر اساس جرم حجمی مواد  ، تغییر فاز سیستم نظیر رهاسازی مواد فرار از پساب به وسیله تزریق هوا و بخار ، صافی های مختلف و جذب سطحی استفاده می شود . در تصفیه حرارتی فاضلاب  مواد قابل اشتغال فاضلاب به وسیله حرارت تجزیه و تخریب می شود ، در این حالت فاضلاب های صنعتی از طریق تبدیل به خاکستر یا تغییر ماهیت شیمیایی یا تجزیه توسط حرارت در غیاب اکسیژن به مواد کم خطر تری تبدیل می شوند .

پایداری و تثبیت روشی است که پس از آبگیری فاضلاب ، آن را با یک ماده پایدار کننده مانند سیمان مخلوط می کنند و یا اینکه تحت فرآیند جامد سازی اصولا به منظور دفع ضایعات معدنی بکار گرفته می شود .

به طور کلی انتخاب روش و نوع تصفیه ، به طور کامل به نوع فاضلاب و مشخصات آن بستگی دارد . که با توجه به پارامتر ها و آنالیز فاضلاب می توان بهترین روش را برای آن در نظر گرفت .

Save

تصفیه فاضلاب بهداشتی

تصفیه فاضلاب بهداشتی

تصفیه فاضلاب بهداشتی

تعریف فاضلاب و اهداف تصفیه آن

فاضلاب عبارت است از هر آبی که برای مصرف خاص تهیه شده باشد و به هر دلیلی کیفیت خود رابرای آن مصرف از دست بدهد . آب پس از مصرف به ناخالصی هایی آلوده می شود که گاهی با روش های متداول و حتی مدرن تصفیه نیز قادر به حذف آن نخواهیم بود .

یک متر مکعب فاضلاب می تواند 14 تا 20 متر مکعب آب را آلوده نماید . برخی از آلاینده ها مانع از استفاده آب برای مصارف معین نظیر آشامیدن ، استحمام ، تفریح ، زراعت مصارف صنعتی و غیره می شوند که به آن pollutant ” ”     می گویند .

برخی دیگر از آلاینده های موجود در فاضلاب برای انسان ها و موجودات  دیگر مضر هستند که آنها را ” contaminant ” می نامند . منظور از تصفیه فاضلاب سرعت بخشیدن به نیرو های طبیعی تحت شرایط کنترل شده برای اهداف اولیه زیر است :

 • حذف مواد معلق و شناور

 • شکستن مواد آلی قابل تجزیه ( مواد آلی فساد پذیر ) به مواد معدنی و کم ضرر

 • نابودی پاتوژن ها و پارازیت ها

 • حذف مواد سمی

مهم ترین اهداف تصفیه فاضلاب نیز عبارتند از :

 • تامین شرایط بهداشتی برای زندگی مردم

 • پاک نگهداشتن محیط زیست

 • بازیابی و استفاده مجدد از فاضلاب

تصفیه فاضلاب
تصفیه فاضلاب

مراحل تصفیه فاضلاب

بطور معمول تصفیه فاضلاب بهداشتی در سه مرحله انجام می پذیرد که عبارتند از :

1-تصفیه مقدماتی و یا اولیه فاضلاب ( treatment  primery ) که شامل تصفیه فیزیکی از قبیل آشغالگیری ، دانه گیری ، چربی گیری  و ته نشینی اولیه است . هدف تصفیه اولیه فاضلاب بهداشتی  حذف مواد معلق است .

2-تصفیه ثانویه یا تصفیه بیولویکی (biological or secondary treatment ) که شامل تصفیه بیولوژیکی از قبیل هوادهی و استفاده از باکتری های گوناگون موجود در فاضلاب برای تصفیه آن است . راهبری تاسیسات تصفیه ثانویه نسبت به مرحله مقدماتی به انرژی و هزینه بیشتری نیاز دارد .

3-تصفیه مرحله سوم یا تصفیه پیشرفته (tertiary or advanced treatment ) که شامل زلال سازی و تصفیه تکمیلی از قبیل تکمیل عمل نیترات سازی و نیترات زدایی ، عبور فاضلاب از صافی های ماسه ای ، کاربرد کربن فعال ، نمک زدایی به روش تبادل یون ، حذف فسفر و … است . در واقع هدف از تصفیه پیشرفته ، حذف آلاینده های است که در تصفیه اولیه و ثانویه جدا نشده اند ، ولی بیشترین کاربرد آن حذف ازت و فسفر و نیز مواد آلی مقاوم از فاضلاب است .

در صورتی که تمامی تاسیسات  و تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب به درستی کار کند ، می توان آلودگی فاضلاب را 90 تا99 درصد کاهش داده و این کاهش آلودگی را برای برقراری ضوابط لازم جهت دفع فاضلاب به منابع طبیعی آب و حفظ بهداشت و پاک نگهداشتن محیط زیست کافی است .

فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی فاضلاب بهداشتی

فرآیند های اصلی تصفیه بیولوژیکی فاضلا بهداشتی  مورد استفاده در تصفیه فاضلاب عبارتند از فرآیند های آنوکسیک ، فرآیندهای بی هوازی ، فرآیند های مرکب بیهوازی – هوازی – آنوکسیک ، و فرآیند های برکه ای می باشند .

بسته به اینکه تصفیه در سیستم های رشد معلق ، رشد چسبنده یا ترکیبی از آنها صورت پذیرد ، هر یک از فرآیندها را باز به انواع دیگری تقسیم می کنند :

عمده ترین فر آیندهای بیولوژیکی مورد استفاده در  تصفیه فاضلاب بهداشتی عبارتند از :

 • فرآیند لجن فعال

 • لاگون های هوادهی

 • صافی های چکنده

 • تماس دهنده های بیولوژیکی دوار (RBC)

 • برکه های تثبیت

 

 

Save

Save