تصفیه بی هوازی فاضلاب به روش UAFB

تصفیه بی هوازی فاضلاب به روش uafb Up Flow Anairobic Fixed Bed   یکی از مهم ترین فرآیند های تصفیه بی هوازی رشد معلق ، هضم بی هوازی است . یکی از این رو شها تصفیه بی هوازی فاضلاب بی هوازی به روش uafb می باشد . در این نوع…

Read More