نگهداری ، راهبری و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب

نگهداری ، راهبری و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب

نگهداری و بهره برداری ار تاسیسات تصفیه فاضلاب

 

وقتی تصفیه فاضلاب با روش لجن فعال صورت می گیرد ، در ابتدای بهره برداری 14 روز لازم است تا اولین توده های باکتری با لجن های فعال به وجود آید ، در این مدت در سطح حوض های هوادهی کف زیادی تولید خواهد شد ولی نیاید در این حالت هوادهی را در حوضچه های هوادهی  فاضلاب قطع کرد .

اگر تولید کف در ادامه بهره برداری عادی تصفیه خانه ادامه پیدا نماید دال بر آن است که میزان لجن برگشتی کافی نمی باشد و یا در فاضلاب خام مقدار مواد کف زا مثل صابون و دترجنت خیلی زیاد است ، در این صورت کف حاصل را با پاشیدن آب تحت فشار بر سطح حوض هوادهی فاضلاب با افزودن 0.1 میلیگرم در لیتر مواد ضد کف به فاضلاب از بین می برند .

بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب

ممکن است لجن فعال در اثر رشد بعضی از باکتری های رشته ای حجم شده و از قدرت ته نشینی آن کاسته می شود در اینحالت توجه به چند نکته ضرورت دارد :

 

1- کم کردن لجن فعال برگشتی : تزریق قسمت مهمی از لجن فعال به فاضلاب ورودی به عنوان لجن اضافی . اگر با این تدبیر کیفیت لجن فعال بهبودی حاصل نگردید لازم است لجنهای حاصل در روش تصفیه را تخلیه و مجددا منتظر پیدایش توده های جدید باکتری شد .

2- زمان هوادهی فاضلاب را طولانی تر ساخت

3- اگر امکان طولانی تر کردن زمان هوادهی فاضلاب  موجود نیست بهتر است قسمتی از فاضلاب مخلوط با لجن حوض ته نشینی نهایی را از مدار خارج کنیم تا فرصت تشکیل  مجدد توده های بیولوژیکی تامین گردد .

4- محتویات حوض هوادهی  فاضلاب را با آب خالص رقیق نمود .

5-به حوض ته نشینی مواد منعقد کننده اضافه کرد .

6- به فاضلاب ورودی 5 میلیگرم در لیتر کلر اضافه نمود

7- هوادهی مرحله ای را به اجرا گذاشت

8- مواد مغذی ازتی و فسفاتی به محیط اضافه کرد .

برای اطمینان از خوب کار کردن واحدهای تصفیه بیولوژیکی فاضلاب  آزمایشات کنترل زیر همواره بهعمل آید :

* اندازه گیری میزان فاضلاب ، میزان لجن برگشتی و لجن اضافی

*آزمایش ته نشینی مخلوط لجن و فاضلاب حوض هوادهی فاضلاب

*تعیین میزان مواد جامد فاضلاب مخلوط ، لجن فعال برگشتی و فاضلاب خام

* تعیین مقدار اکسیژن آزاد حوض هوادهی فاضلاب

 

 

بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب ، نگهداری تصفیه خانه فاضلاب ، چگونگی راهبری از تصفیه خانه فاضلاب ، عوامل مهم در راهبری تصفیه خانه فاضلاب ، راهبری تصفیه خانه فاضلاب به روش لجن فعال ،  مشکلات راهبری تصفیه خانه فاضلاب ، علل کف کردن حوض هوادهی ، دلیل کف قهوه ای در هوادهی فاضلاب ، دلیل کف سفید در  هوادهی تصفیه فاضلاب ، بهره برداری از آشغالگیر ، آزمایشات فاضلاب ، خروجی تصفیه فاضلاب ، میزان اکسیژن لازم در تصفیه فاضلاب ، مشکلات راهبری تصفیه فاضلاب ، فاضلاب خروجی تصفیه فاضلاب ، علل کف سفید در حوض هوادهی ، علل کف قهوه ای در حوض هوادهی ، چگونگی از بین بردن کف حو هوادهی ، بالا آمدن لجن در حوض ته نشینی ،  راهبری از تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی ، پکیج تصفیه فاضلاب انسانی ، تصفیه فاضلاب صنعتی ، راهبری تصفیه خانه فاضلاب صنعتی 

طراحی تصفیه خانه فاضلاب با لجن فعال

طراحی تصفیه خانه فاضلاب با لجن فعال

طراحی تصفیه خانه فاضلاب با روش لجن فعال

 

در محاسبات فنی روش تصفیه فاضلاب با روش لجن فعال نکات زیر  بایستی مورد توجه قرار گیرد :

1- میزان هوادهی فاضلاب

2- درصد لجن برگشتی

3-میزان هوادهی لازم برای تصفیه زیستی فاضلاب

4- نحوه هوادهی فاضلاب

5- میزان مواد غذایی موجود در حوض هوادهی فاضلاب

طراحی تصفیه خانه فاضلاب
فرآیند تصفیه فاضلاب

از منحنی های معروفی که در رابطه با میزان BOD5 فاضلاب یا پساب که باید حذف شود و درصد لجن فعال برگشتی تنظیم گردیده است .

در تصفیه فاضلاب ، فاضلاب پس از گذشتن از مرحله هوادهی فاضلاب  ، وارد مرحله ته نشینی می گردد .

جهت حفظ میزان میکرو ارگانیسم ها مقداری از فاضلاب ته نشینی شده به مرحله هوادهی فاضلاب  برگشت داده می شود .

از عوامل مهمی که در طراحی تصفیه فاضلاب با لجن فعال مهم می باشد نسبت غذا به توده باکتری یا F/M  فاضلاب می باشد .

عامل مهم دیگری که در محاسبات فنی حوضهای هوادهی  تصفیه بیولوژِکی فاضلاب به لجن فعال اهمیت زیادی دارد بار حجمی حوضها است که بر حسب کیلو BOD5 بر متر مکعب حوض هوادهی فاضلاب  بیان می گردد و رقم آن در روشهای مختلف تصفیه فاضلاب با لجن فعال متفاوت است .

طراحی تصفیه خانه فاضلاب

تصفیه فاضلاب با روش هوادهی گسترده

در روش تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده که هوادهی ممتد نیز می نامند ، میزان بار حجمی لجن در این روش از تصفیه فاضلاب بسیر کم است از این رو مواد آلی در این روش از تصفیه فاضلاب به صورت کاملتری مورد استفاده قرار می گیرند چون توده ای بیولوژیکی زمان نسبتا طولانی در تماس با اکسیژن هستند . لذا لجن مازاد دفعی بسیار ناچیز است . در تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده معمولا تمام لجن فعال حوض ته نشینی نهایی به حوض هوادهی فاضلاب  برگشت داده می شود و اگر بدقت بهره برداری گردد علاوه بر تولید فاضلاب تصفیه شده ای در حد اعلای کیفیت بدون بو و اشکال کار خواهد نمود .

از تصفیه خانه های فاضلاب به روش هوادهی گسترده برای تصفیه فاضلاب اجتماعات کوچک و کم جمعیت استفاده می شود .

در تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده از بکار بردن حوض ته نشینی اولیه صرفنظر خواهد شد .

 طراحی تصفیه خانه فاضلاب

 

Save

محاسبات فنی سپتیک تانک

محاسبات فنی سپتیک تانک

محاسبات فنی سپتیک تانک

محاسبات فنی سپتیک تانک
سپتیک تانک

 

 

سپتیک تانک معمولا به صورت دو قسمت جدا از هم ساخته شده و حجم قسمت اول  سپتیک تانک تقریبا دو برابر قسمت دوم سپتیک تانک  است . عمق  فاضلاب در سپتیک تانک 1 تا 2 متر و متوسط 1.5 متر خواهد بود . نسبت طول به عرض در سپتیک تانک هم 3-2 به 1توصیه شده است .

ممکن است شیب سپتیک تانک مخصوصا قسمت اول آن شیبی حدود 1 به 4 داشته باشد ، ممکن است این شیب در تمام کف سپتیک تانک به میزان بسیار جزئی اعمال گردد . حجم سپتیک تانک را می توان از رابطه زیر محاسبه نمود :

(t= (1.3-0.3 log PQ

که در این فرمول t زمان توقف فاضلاب در سپتیک تانک

P : جمعیت که برای تصفیه فاضلاب ناشی از فعالیت آنها سپتیک ساخته می شود .

Q : فاضلاب سرانه  تولیدی به گالن در روز است .

اگر حجم سپتیک تانک بین 60-6 متر مکعب باشد حداقل حجم آن از فرمول زیر قابل محاسبه است .

V=4500+0.75 Q

در این فرمول Q فاضلاب ، کل بر حسب لیتر در روز است و V حجم سپتیک تانک بر حسب لیتر تعیین خواهد نمود .

محاسبات فنی سپتیک تانک

باید توجه داشت که حجم سپتیک تانک برابر مقدار فاضلابی است که در زمان توقف داخل آن می شود و لجن هایی که در آن ته نشین می گردند .

Fair Imhaf میزان لجن برای هر نفر در سپتیک تانک را 0.36 لیتر در روز تعیین نموده است و در برخی کتب دیگر مقدار لجن را 0.04-0.03 متر مکعب در سال نوشته اند . ولی در اغلب دنیا 0.04 متر مکعب را برای هر نفر در سال در نظر می گیرند .

معمولا سپتیک تانک را وقتی 1.3 آن از لجن پر باشد تخلیه می کنند ، زمان تخلیه از فرمول زیر بدست می آید :

(حجم سپتیک تانک به متر مکعب )1.3

تعداد جمعیت * میزان لجن جمع شده در سپتیک تانک بر متر مکعب برای هر نفر در سال

محاسبات فنی سپتیک تانک

چون حجم سپتیک تانک از رابطه زیر محاسبه خواهد شد :

3 روز زمان توقف * تعداد جمعیت * سرانه فاضلاب متر مکعب در روز

از ادغام دو فرمول فوق الذکر زمان تخلیه به این طریق محاسبه می گردد :

میزان جریان متر مکعب برای هر نفر در روز

                                            میزان لجن دائمی هر نفر به متر مکعب در سال

 

دفع فاضلاب تصفیه شده سپتیک تانک

مهمترین فرم دفع فاضلاب تصفیه شده به وسیله سپتیک تانک یکی از سه روش زیر است :

1-  در زمین های با نفوذ پذیری زیاد با ایجاد ترانشه ای به عمق 45 سانتی متر فاضلاب تصفیه شده را در آن وارد می سازند ، این نحوه دفع فاضلاب را پخش به سطح زمین گویند

2- اگر قابلیت نفوذ در زمین کم باشد با حفر چاه فاضلاب را به مرو رزمان در زمین دفع می نمایند .

3- اگر قابلیت نفوذ در زمین خیلی مک باشد ولی در نزدیکی سپتیک تانک رودخانه یا جریان آبی موجود باشد از صافیهای شنی برای دفع فاضلاب تصفیه شده استفاده می کنند .

محاسبات فنی سپتیک تانک

بنا به تعریف نفوذپذیری مدت زمانی است که طی آن سطح آب در داخل چاله ای به ابعاد 30 سانتی متر  و عمق 45 سانتی متر ، 2.5 سانتی متر پایین می رود . اگز زمان جذب معلوم باشد مقدار فاضلابی که در هر متر مربع می توان وارد ساخت از فرمول زیر محاسبه خواهد شد :

Q=1.3/t+7.5

در این فرمول Q مقدار فاضلاب جذب شده به متر مکعب در هر متر مربع از کف ترانشه و t زمان جذب به دقیقه است .

 

 محاسبات فنی سپتیک تانک

 

Save

احیای ممبران دستگاه RO

احیای ممبران دستگاه RO

 

احیای ممبران دستگاه RO

ممبران ها نقش اصلی و مهم را در یک سیستم اسمز معکوس RO  دارند و بایستی مقاومت بالایی در برابر عبور آب و مواد خورنده و دیگر املاح آب داشته باشند .

ممبران اسمز معکوس لایه ای نازک است که اجازه عبور یون های خاصی را از غشا خود نمی دهد. طبق توانایی ممبرین در حذف یون ها از محلول ها، کاربرد اصلی آن در حذف نمک از محلول های آبی می باشد.  جنس ممبران های امروزی پلی آمید می باشد . پلی آمید دارای قابلیت حذف نمک بالاتر با مصرف انرژی کمتر می باشد. به دلیل قابلیت حذف یون های غیر محلول از محلول بدون تغییر فاز از این غشا جهت حذف نمک و TDS آب استفاده می شود.

احیای ممبران
احیای ممبران

با گذشت زمان و عبور آب از ممبران ها ، روزنه های ممبران ها به وسیله املاح آب بسته می شود و ممبران ها توانایی اولیه جهت تصفیه و گرفتن املاح آب را ندارند که در این زمان بایستی نسبت به تعویض ممبران های دستگاه RO اقدام نمود .

شرکت پاکان پالایش مجهز به فناوری احیای ممبران می باشد ، به طوری که با احیای ممبران می تواند طول عمر آن را افزایش داده و بدین وسیله هزینه مربوط به تعویض ممبران را کاهش می دهد .

جهت کسب اطلااعات بیشتر در این زمینه می توانید با کارشناسان این شرکت تماس حاصل نمایید .

 

اسمز معکوس (RO)

اسمز معکوس (RO)

اسمز معکوس

اسمز معکوس (RO)
اسمز معکوس (RO)

 

هدف اصلی فرآیند های حذف آلاینده های جامد محلول در آب ، ممکن است مواد معدنی یا ترکیبات آلی مقاوم در برابر حرارت باشد . در اینگونه موارد فرآیند های متعددی برای تهیه آب آشامیدنی قابل استفاده اند ، اما انتخاب فرآیند مناسب وابسته به شرایط اقتصادی و کارایی فرآیند ها است .

حذف مواد معدنی و نمک زدایی در زمینه فرآیند های تصفیه آب مترادف هم به کار می روند و این فرآیند ها اغلب در واحدهای تبادل یونی یا غشاهای نیمه تراوا صورت می گیرد و پیش از آنکه مورد استفاده قرار گیرند باید مواد جامد معلق کاملا از آب جدا شوند .

غشاهای دارای روزنه های بسیار ریز کاهش مواد معدنی آب با استفاده از غشاهای نازک دارای روزنه های بسیار ریز انجام پذیر است . در عمل دو مدل اصلی وجود دارد . در یک سیتم برای عبور آب از خلال غشاء در برابر نیروی فشار اسمزی از فشار استفاده می شود . این فرآیند اسمز معکوس (RO ) نامیده می شود  . ممکن است فشار اعمال شده چند برابر بیش از فشار اسمز طبیعی باشد .

غشاهایی که به طور معمول در اسمز معکوس استفاده می شود از جنس استات سلولز بوده و ضخامت آن در حدود 100 میکرون است . تکنیک های  خاص قالب ریزی منجر به ایجاد عدم تقارن در غشاء می شود . بدین صورت که یک طرف آن دارای لایه نازک و متراکم است در حالی که طرف دیگر تخلخل بیشتری دارد .

در سیستم های اسمز معکوس (RO) از سه شکل غشاء استفاده می شود . این اشکال عبارتند از :

سیستم بافته شده به شکل مارپیچ که در آنها غشاء و قسمت محافظ در لایه های متناوب قرار دارد . و به شکل مارپیچ درون استوانه قرار گرفته اند . ماده محافظ متخلخل بوده و برای جریان های مایع حکم محیط انتقال را دارد . جدایی محصول آب شیرین و پساب تغلیظ شده به کمک تنظیم درونی داخل استوانه انجام می شود .

سیستم های لوله ای که در آنها غشا و سیستم محافظ متخلخل به گونه ای طراحی شده است که در داخل لوله ای به قطر 125 میلی متر قرار گرفته اند ، در دسترس است .

غشاهای فیبر تو خالی لوله هایی با قطر بسیار کوچک اند که اندازه قطر آنها حدود 1 میکرون و یا کمتر است آب ورودی معمولا بر سطح خارجی فیبر قرار می گیرد در حالی که آب محصول به دورن خالی فیبر نفوذ کرده و از انتهای سر و ته فیبر خارج می گردد .

سیستم های مارپیچی و فیبر تو خالی معمولا نسبت به سیستم های لوله ای شدت جریان بیشتری از آب را تصفیه می کنند ، اما در معرض گرفتگی بیشتری نسبت به سیستم های مذکور قرار دارند و بیشتر از سیستم های مذکور برای گرفتن مواد معدنی آب آشامیدنی کاربرد دارند . واحد های لوله ای برای تصفیه فاضلاب مناسب ترند زیرا با افزایش شدت جریان گذرانده از لوله گرفتگی سیستم را می توان به حداقل رساند .

سیستم های اسمز معکوس (RO ) در جداسازی کل ذرات جامد محلول با بازدهی معادل 90 درصد و یا حتی بیشتر می توانند عمل نمایند . علاوه بر یون های معدنی ، غشاها باقی مانده مولکول های آلی را نیز همراه با کدورت ، باکتریها و ویروسها جدا می کنند .

فرآیند اسمز معکوس (RO) نیازمند پیش تصفیه می باشد و جداسازی کامل مواد معلق ضروری است . و برای جلوگیری از گرفتگی غشاء دستگاه RO  ، مواد آلی محلول باید جدا شود . تنظیم pH در دامنه نسبتا اسیدی ، برای جلوگیری از رسوب مواد معدنی ممکن است لازم باشد . جریان خروجی سیستم اسمز معکوس (RO) دارای کیفیت خوبی می باشد ولی هزینه عملیاتی این روش بالا می باشد .

در اين فرآيند، آب خام ( تصفيه نشده ) توسط پمپ به داخل محفظه اي که داراي غشاي نيمه تراوا (ممبرین) مي باشد، با فشار رانده مي شود، چون تقريبا فقط آب خالص مي تواند از غشاء عبور کند به اين صورت آب تقريبا خالص در يک طرف غشاء و آب تغليظ شده از ناخالصي ها در طرف ديگر بوجود می آید.
این فشار خارجی از فشار اسمزی طبیعی بیشتر است در نتیجه مولکول های کوچک تر از منافذ غشاء، عبور می کنند در حالیکه مولکول های بزرگ تر قادر به عبور از غشاء نیستند.
باید توجه داشت که قطر منافذ یک ممبرین حتی از قطر یک ویروس و باکتری نیز کوچکتر می باشد. مولکول های بزرگ تر در جریانی جانبی از کنار غشاء عبور داده شده و دفع می گردند.

فرآیند اسمز معکوس تولید جریان پسابی می نماید که ممکن است از 10 تا 25 درصد حجم آب ورودی را تشکیل دهد . که در سیستم های تهیه آب آشامیدنی برای جبران این کمبود حجمی اضافی از آب باید تحت فرآیند قرار گیرد .

مزایای سیستم اسمز معکوس RO

 • اقتصادی بودن سیستم نسبت به روش های دیگر

 • مصرف انرژی کم و عدم استفاده از مواد شیمیایی و نتیجتا کاهش هزینه های مصرفی و نگهداری

 • بالا بودن راندمان در تولید در مقایسه با روش های فیلتراسیون

 • امکان کار مداوم بدون نیاز به توقف های ادواری

 • سهولت کار با دستگاه و کاهش هزینه های تعمیرات و نگهداری

 • حذف 99% نمک های محلول در آب بر اساس روش کاملا فیزیکی (این روش شیمیایی نیست)

 • حذف باکتریها و ویروس و نیترات آب و نیز کنترل SDI و کدورت آب و کلر آزاد در آب

 • امکان بازگرداندن آب غلیظ به محیط زیست و یا استفاده مجدد از آب در دستگاه

کاربرد سیستم های اسمزمعکوس

 • تهیه آب صنعتی جهت مصارف در بویلرها ،کولینگ تاورها و کلیه سیستمها حراراتی و برودتی

 • تهیه آب DM جهت مصارف دارویی و بیولوژیکی طیق استاندارد های معتبر USP و WFI

 • شیرین سازی آب های شور و سنگین جهت آشامیدن

 • تهیه آب مورد مصارف در صنایع نفت ،گاز ،پتروشیمی و نیروگاهها

 • تامین آب مناسب جهت تولید محصولات متنوع درصنایع غذایی ،نوشیدنی ،آرایشی بهداشتی ،الکترونیک..

 • تصفیه نهایی پساب های صنعتی

 • تامين و توليد آب دستگاه هاي دياليز بيمارستان

 

 

Save

فیلتر شنی

فیلتر شنی

فیلتر شنی

از لحاظ عملی در واحدهای تصفیه آب امروزی فیلتراسیون (فیلتر شنی ) فرآیندی است که در طی آن ذرات رسوب شونده یا لخته های کوچک که در مراحل انعقاد و سختی گیری ته نشین نشده اند جدا می گردند . تحت شرایط خاص ممکن است از فیلتر شنی برای زودن مقدماتی کدورت استفاده شود . اگرچه فیلتر شنی بسیاری از ارگانیسم های بیماری زا را جدا می کند اما نمی توان آن را به عنوان عاملی که حفظ بهداشت آب را کاملا تضمین می کند به شمار آورد .

فیلتر شنی
فیلتر شن و ماسه

فرآیند فیلتراسیونی که به طور معمول در فیلتر شنی مورد استفاده قرار می گیرد عبارت از عملیاتی که در طی آن آب از خلال یک بستر ساکن با محیط دانه ای عبور می نماید و جامدات موجود در آب در محیط فیلتر گرفتار می شوند .

فیلتر شنی در دو دسته عمودی و افقی مورد استفاده قرار می گیرند و کاربرد آنها بیشتر در تصفیه خانه های کوچک می باشد . جنس بدنه آنها آهنی با پوشش رنگهای ضد خوردگی است و همیشه فضای لازمی برای انبساط شستشوی معکوس صافی در این نوع صافی ها پیش بینی می گردد . در کف فیلتر شنی نازل هایی برای عبور آب صاف شده ، قرار داده می شود تعداد نازل ها معمولا 3 عدد در فوت مربع پیش بینی می گردد و ارتفاع کل انواع فیلتر شنی قائم حداکثر 1.5 متر منظور می گردد و این ارتفاع علاوه بر لایه ای شن و ماسه حجم لازم برای انبساط در شستشوی معکوس فیلتر شنی خواهد بود .

در داخل فیلتر شنی 3 لایه سیلیس دانه بندی با اندازه درشت ، متوسط و ریز قرار می گیرد . در ابتدا سیلیس دانه بندی با اندازه درشت داخل مخزن فیلتر شنی ریخته می شود و پس از صاف کردن سطح آن ، سیلیس با دانه بندی متوسط و در انتها سیلیس با دانه بندی ریز در آن قرار می گیرد .

بر حسب مقدار مواد معلق موجود در آب و دبی ورودی، بعد از مدتی بستر دستگاه اشباع می‌گردد که در این زمان بایستی فیلتر شنی را شستشو داد  . زمان شستشوی معکوس در فیلتر شنی را می توان با توجه به اختلاف فشار سنج های نصب شده بر روی ورودی و خروجی فیلتر شنی تخمین زد .

جهت شستشوی معکوس فیلتر شنی به طریق زیر عمل می نمایند :

 1. بستن کلیه شیرها

 2. شستشوی اولیه فیلتر: باز کردن شیرهای یک و سه

 3. شستشوی ثانویه فیلتر: باز کردن شیرهای دو و پنج)

 4. کارکرد عادی فیلتر: باز کردن شیرهای دو و چهار

سیلیس

كاربرد دستگاه فيلتر شني :
الف: تصفيه آب رودخانه‌هاي با كدورت بالا پس از واحدهاي انعقاد، لخته سازي و ته نشيني جهت تهيه آب شرب، بهداشتي و صنعتي
ب: جهت تصفيه آب استخر براي جلوگيري از كدر شدن آب و زلال سازي آن
ج: تصفيه نهايي فاضلابهاي صنعتي و انساني
د: تصفيه آب برج خنك كن از مواد معلق نفوذي از هوا به آب، مانند گرد و خاك
البته در هنگامي كه بجاي شن از ماده‌اي بنام كربن اكتيو (كربو- دور) دستگاه استفاده شود، با حذف كلر، فنولها و مواد آلي مشابه، مزه نامطلوب و رنگ آب از بين خواهد رفت. در اينگونه فيلترها توصيه مي‌شود زغال موجود در دستگاه هر شش ماه يكبار شستشو و احيا گردد . براي اين منظور كافي است پس از شستشوي معكوس فيلتر، دانه‌هاي زغال را به مدت 20 الي 30 دقيقه با بخار آب كم فشار شستشو داد .

 

Save

آنتی اسکالانت /ضد رسوب ممبران/ فلوکن 260/ مواد شیمیایی تصفیه آب

آنتی اسکالانت /ضد رسوب ممبران/ فلوکن 260/ مواد شیمیایی تصفیه آب

آنتی اسکالانت

آنتی اسکالانت آب ورودی به دستکاه اسمز معکوس حاوی نمک های محلول کلسیم ، منیزیم و سایر املاح می باشند که این نمکهای محلول در اثر عبور از غشاهای دستکاه اسمز معکوس با گذشت زمان بر روی ممبران های دستگاه رسوب می کنند که این امر جهت کاهش کارایی سییستم در حذف جامدات محلول می گردد ، جهت از بین بردن رسوبات تشکیل شده بر روی ممبران های از مواد ضد رسوب مانند انتی اسکالانت استفاده می نمایند .

آنتی اسکالانت به آلاینده ای موجود در آب می پیوندد  آنتی اسکالانت از  اتصال و چسبندگی رسوبات به سطح ممبران جلو گیری می نماید، آنتی اسکالانت آلاینده ها را از داخل ممبران عبور داده ، آنتی اسکالانت این مواد را همراه پساپ از سیستم خارج می نماید.

مواد ضد رسوب یا آنتی اسکالانت ها  بر پایه اسید فسفونیک ( فسفونیت ها ) می باشد و عدم استفاده از آنتی اسکالانت  آسیب جدی به ممبران های دستگاه RO زده و موجب کاهش دبی خروجی و همچنین بالا رفتن  TDS  آب می گردد . بنابراین استفاده از انتی اسکالانت در دستگاه اسمز معکوس جهت افزایش طول ممبران و همچنین افزایش راندمان جریان خروجی ضروری می باشد .

محل تزریق آنتی اسکالانت در سیستم های آب شیرین کن به روش اسمز معکوسRO بعد از فیلتر شنی و کربنی و قبل از فیلتر میکرونی میباشد تابا عملکرد آنتی اسکالانت رسوب گذاری کمتری بر روی فیلتر های میکرونی انجام شود و عمر فیلتر های میکرونی را در ابتدا و سپس انتی اسکالانت از رسوب گذاری بر روی غشاء میکرونی ممبران ها جلوگیری کند.

آنتی اسکالانت
آنتی اسکالانت

معایب استفاده از آنتی اسکالانت نامرغوب:

 • افزایش تعداد شسشتوی ممبران

 • کاهش طول عمر ممبران

 • تعویض زود هنگام ممبران

 • کاهش ظرفیت تولید

مقدار دوز تزریقی انتی اسکالانت با توجه به آنالیز آب خام ورودی ، میزان جریان ، دما و pHآب متفاوت می باشد و می توان مقدار انتی اسکالانت را از طریق نرم افزار COROLA.T مقدار دوز تزریقی را بدست آورد . به طور معمول میزان تزریق آنتی اسکالانت‌ ها در محدوده 1 الیppm 6می‌باشد .

آنتی اسکالانت ساخت شرکت پاکان پالایش البرز با تمامی ممبران ها سازگار می باشد و طریقه ساخت آ این شرکت بر اساس فرمول شیمیایی انتی اسکالانت های اروپایی می باشد .

انتی اسکالانت  تولید این شرکت بر پایه فرمول اروپایی  و با مواد اولیه آلمانی و با کیفیت بسیار بالا می باشد .

برگه اطلاعات ایمنی ماده آنتی اسکالانت اسمز معکوس

قسمت اول : شناسایی ماده انتی اسکالانت 
– نام : آنتی اسکالانت اسمز معکوس
– کد شناسایی : KP 101

قسمت دوم : اطلاعات فیزیکی انتی اسکالانت 
– شکل ظاهری و بو : مایع زرد رنگ
– نقطه جوش : 105 درجه سانتی گراد
– وزن مخصوص :-1.165 1.14 کیلوگرم بر لیتر
– قابلیت انحلال در آب : به طور کامل به هر نسبتی در آب حل می گردد .
– ph: اسیدی
– نقطه اشتعال : ندارد

قسمت سوم : اطلاعات فعالیت انتی اسکالانت
– پایداری :  آنتی اسکالانت باید در ظروف پلی اتیلن و پلاستیکی استفاده گردد .
– سازگار ناپذیری : قلیاها و آمین ها

قسمت چهارم : پیش بینی های احتمالی در حمل و نگهداری آنتی اسکالانت
– آنتی اسکالانت در محل های خشک و خنک و درجه حرارت متعادل نگهداری شود
– از تماس با پوست و چشم پرهیز گردد
– از وسایل حفاظت فردی نظیر دستکش ، ماسک و محافظ صورت استفاده شود

قسمت پنجم : اطلاعات خطر بهداشتی و سمیت آنتی اسکالانت
– اثرات استنشاقی : باعث التهاب بینی و گلو می گردد محرک سیستم ریوی می باشد .
– اثرات پوستی : می تواند باعث التهاب پوستی گردد .
– اثرات چشمی : می تواند باعث سوختگی در چشم گردیده و صدمات دائمی به چشم گردد .
– اثرات بلع : در صورت بلعیده شدن دارای اثرات زیان آور است و ممکن است باعث سوختگی در معده و روده شود .

قسمت ششم : کمکهای اولیه انتی اسکالانت
– استنشاق : سریعا فرد را به هوای تازه منتقل نمایید در صورت نیاز از تنفس مصنوعی و اکسیژن استفاده شود
– و مراقبت های پزشکی فراهم گردد .
– تماس پوستی : پوست را با مقدار کافی آب برای مدت 15 دقیقه بشویید ، لباس های آلوده را تعویض نموده ، مراقبتهای پزشکی فراهم گردد .
– تماس چشمی : سریعا چشم را برای مدت حداقل 15 دقیقه با مقدار کافی آب بشویید و مراقبتهای پزشکی فراهم گردد .
– بعد ار بلع : فرد را وادار به استفراغ نکنید در صورت هوشیاری به فرد آب یا آب میوه بدهید تا بنوشد و مراقبتهای پزشکی
– فراهم گردد .

قسمت هفتم : حفاظت فردی در برابر انتی اسکالانت
– حفاظت چشم و پوست : از دستکش و عینک مخصوص مواد شیمیایی استفاده گردد توصیه می گردد چشم شور و دوش اضطراری در محل نصب گردد .
– استفاده از ماسک با فیلتر قابلیت حذف گازهای آلی و معدنی الزامی می باشد .

قسمت هشتم : تخلیه ناگهانی در محیط نگهداری انتی اسکالانت
– با خاک و ماسه اطراف محل نشت انتی اسکالانت را پر کنید و مواد ریخته شده را با اهک و یا سایر ترکیبات قلیایی خنثی نمایید .

بدین ترتیب شرکت پاکان پالایش البرز تولید کننده انتی اسکالانت و وارد کننده انواع آنتی اسکالانت اروپایی ، فلوکن 260 و .. مفتخر است انتی اسکالانت با بهترین کیفیت و با قیمت مناسب در اختیار مشتریان عزیز قرار دهد .

جهت اطلاعات بیشتر از مواد تولیدی انتی اسکالانت  و دیگر مواد تولیدی این شرکت و قیمت انتی اسکالانت با این شرکت تماس حاصل فرمایید .

تلفن:

32714659 026

32714659 026

همراه:

8994 866 0912

8995 866 0912

ایمیل:

info@pakan-palayesh.com

palayeshpakan@gmail.com

Save

Save

تعمیر و نگهداری دستگاه اسمز معکوس (RO )

تعمیر و نگهداری دستگاه اسمز معکوس (RO )

تعمیر و نگهداری دستگاه اسمز معکوس (RO )

تصفیه آب صنعتی

اسمز معکوس RO

سیستم های اسمز معکوس در جداسازی کل ذرات جامد محلول با بازدهی معادل 92 درصد و یا حتی بیشتر می توانند عمل کنند . علاوه بر یونهای معدنی ، غشاهای باقی مانده مولکول های آلی را نیر همراه با کدورت ، باکتریها و ویروسها جدا می کنند .

فرآیند اسمر معکوس پیش از آنکه به کار برده شوند نیازمند تصفیه زیادند . جداسازی جامدات معلق کاملا ضروری است ، و برای جلوگیری از گرفتگی غشاء مواد آلی محلول باید جدا شوند . تنظیم  pHدر دامنه نسبتا اسیدی ، برای جلوگیری از رسوب مواد معدنی ممکن است لازم باشد . به طور کلی اسمز معکوس جریان با کیفیت تری را نسبت به سایر روش های تصفیه آب بوجود می آورد اگرچه هزینه های عملیاتی آن بیشتر است .

فزآیند اسمز معکوس تولید جریان پسابی می نماید که ممکن است از 10 تا 25 درصد جریان آب ورودی را تشکیل دهد . در سیستم های تهیه آب آشامیدنی برای جبران این کمبود حجمی اضافی از آب باید تحت فرایند قرار گیرد .

موارد استفاده از سیستم اسمز معکوس ( RO ) ، عبارتند از  :

 • نمک زدایی و شیرین سازی آب های شور و سنگین جهت تهیه آب آشامیدنی از آب دریا

 • تهیه آب صنعتی جهت مصرف در بویلرها ،کولینگ تاورها و کلیه سیستمهای حراراتی و برودتی

 • تهیه آب دمین جهت مصارف دارویی و بیولوژیکی

 • تهیه و تولید آب مصرفی در صنایع نفت ،گاز ،پتروشیمی و نیروگاهها

 • تهیه و تامین آب فرایندهای صنعتی کارخانه های فولاد، صنایع غذایی،لبنیات، نساجی، آرایشی بهداشتی ،رنگ سازی، صنایع الکترونیک و …

 • تصفیه پیشرفته پساب های بهداشتی و صنعتی و بازیابی مجدد آن

 • تامين و توليد آب مناسب جهت مصارف کشاورزی، گلخانه‌ای و دامداری

 • تامين و توليد آب دستگاه هاي دياليز بيمارستان

RO

تعمیر و نگهداری دستگاه  RO

عوامل موثر که بر عملکرد اسمز معکوس تاثیر می گذارد :

 • فشار آب ورودی

 • دمای آب

 • نوع و تعداد کل مواد جامد محلول (TDS) در آب

 • کیفیت فیلتر ها و غشاهای مورد استفاده در سیستم

مراحل بهره برداری از سیستم اسمز معکوس به شرح ذیل می باشد :

1- ثبت فشار ورودی و خروجی فیلترها

این اندازه ­گیری شامل فشار ورودی و خروجی فیلتر­های شنی، فیلتر­های کربن ­فعال و کارتریج فیلتر­ها در مسیر تصفیه قبل از سیستم RO می­باشد.اختلاف فشار بین ورودی و خروجی فیلتر­ شاخص میزان گرفتگی فیلتر است و به عنوان پارامتر تعیین کننده زمان شستشوی معکوس (Back Wash) مورد استفاده قرار می­گیرد.

2- کنترل و ثبت کلر آزاد خروجی:

اندازه ­گیری مقدار کلر آزاد یا غلظت کل کلر در آب خوراک سیستم RO ضروری می­باشد و نباید هیچگونه کلر آزاد در آب خوراک وجود داشته باشد.با اندازه­ گیری این شاخص کارایی فیلتر­های کربن ­فعال یا سیستم شیمیایی حذف کلر از آب خوراک مورد ارزیابی قرار می­گیرد و در صورت وجود اشکال در کارایی کربن­ فعال یا تزریق محلول شیمیایی سریعاً اشکال برطرف گردد.

3- ثبت فشار ورودی و خروجی فیلتر کارتریج:

فشار آب خوراک در ورودی و خروجی فیلتر کارتریج ثبت می­شود.

اختلاف فشار بین ورودی و خروجی فیلتر­های کارتریج نشان دهنده میزان گرفتگی آنها می­باشد.

4- کنترل درجه حرارت آب:

دما یا درجه حرارت فاکتور بسیار مهمی در کارایی سیستم اسمز­معکوس می­باشد.

5- PH آب ورودی

PH آب خام ورودی به دستگاه RO فاکتور بسیار مهمی در کارکرد مناسب و مطلوب سیستم می­باشد.تنظیم مقدار PH آب ورودی  و کنترل پیوسته آن برای جلوگیری از تشکیل رسوب روی سطح غشاء یک پارامتر حیاتی محسوب می­شود.معمولاً سیستم­­های RO فقط در یک محدوده PH خاص قادر به کار می­باشند و در خارج این محدوده غشاء آنها در معرض رسوب نمکها یا تخریب قرار می­گیرد. باید PH متر ها بطور مرتب با محلول­های بافر با PH مشخص کالیبره شوند.

 6- ثبت میزان کارکردRO

به منظور تعیین میزان کارکرد دقیق سیستم RO و کنترل زمان سرویس­ دهی آن و اندازه ­گیری مدت زمانی که سیستم اسمز­معکوس در سرویس است مفید و ضروری می­باشد.

 7- ثبت فشار غشاء RO

فشار در ورودی مدول­ ها، فشار اولیه یا فشار خوراک نامیده می­شود.چنانچه در مسیر آب خوراک از خروجی پمپ­های فشار بالا تا مرحله اول RO شیر کنترل قرار گرفته است اندازه­ گیری پیوسته فشار در خروجی ضروری است، زیرا فشار ورودی کم سبب کاهش کارایی سیستم می­شود و فشار ورودی خیلی زیاد سبب آسیب غشاها می­شود.

 8- کنترل فشار جریان دفعی:

فشار در خروجی آخرین المنت یک مدول، فشار آب تغلیظ شده یا فشار آب شور نامیده می­شود، این فشار نشانگر فشار سیستم قبل از شیر کنترل مسیر جریان دفعی سیستم است.اختلاف فشار بین خوراک RO و جریان دفعی آن شاخصی از مقاومت موجود در برابر عبور جریان در طی گذر آن از روی غشاء است، هر چند این اختلاف فشار به دما و دبی آب خوراک بستگی دارد، ولی می­تواند معیار خوبی از کیفیت عملکرد غشاء باشد به شرط آنکه دبی آب شیرین و آب شور ثابت نگه داشته شوند.

 9- ثبت میزان جریان تولید RO:

ثبت میزان جریان تولید یعنی آب تصفیه شده می­باشد که وارد شبکه مصرف یا تانک­های ذخیره سازی می­گردد.

صحت مقادیر نشان داده شده در فلومتر­های تولید و پساب را براحتی می­توان از افزایش و کاهش سطح یا حجم مخازن برسی نمود.

 10- بازیافت سیستم

نسبت جریان تولید به جریان خوراک میزان بازیافت اسمز معکوس نامیده می­شود. این پارامتر با غلظت نمکها و مواد معلق در آب خوراک RO و در نتیجه احتمال تشکیل رسوب یا فولینگ روی سطح غشاء مرتبط است.

11- جریان برگشتی RO

در صورت برگشت بخشی از آب جریان غلیظ به آب خوراک سیستم RO به آن جریان برگشتی (Recycle) اطلاق می­شود.

12- TDS آب ورودی:

TDS یا کل مواد محلول در آب ورودی به سیستم RO می­باشد.

13- TDS آب تولید:

غلظت مواد محلول (TDS) در جریان محصول RO معمولاً رقم بسیار کوچکی است که به وسیله یک سنسور که در خط تولید وصل می­باشد نشان داده می­شود.باید اندازه­ گیری­های TDSرا بصورت ماهیانه تمیز کاری نمود. معمولاً در مورد اندازه­ گیری TDS جریان­ها در سیستم RO یک عدد خاص مورد نظر نیست، بلکه بر اساس محدوده ­ای از مقادیر قرائت شده در فصول مختلف زمانی قضاوت صورت می­گیرد.

 

 

تصفیه آب صنعتی , اسمز معکوس , RO , آب شیرین کن , نگهداری از سیستم RO , ممبران دستگاه RO , آنتی اسکالانت 

بهره برداری از دستگاه RO  ,احیای ممبران RO , تصفیه آب به روش ro  , ممبران , سیستم ro  چگونه کار می کند , کاربرد ro  , مزایای سیستم ro  ,  ممبران اسمز معکوس , استفاده از سیستم ro  در تصفیه آب صنعتی , ro در تصفیه آب کشاورزی , راه اندازی در سیستم ro ,آنتی اسکالانت , اسید شستشوی ممبران , بهره برداری از سیستم ro  , تعمیرانت و نگهداری سیستم ro  ,  

Save

تصفیه فاضلاب بهداشتی

تصفیه فاضلاب بهداشتی

تصفیه فاضلاب بهداشتی

تعریف فاضلاب و اهداف تصفیه آن

فاضلاب عبارت است از هر آبی که برای مصرف خاص تهیه شده باشد و به هر دلیلی کیفیت خود رابرای آن مصرف از دست بدهد . آب پس از مصرف به ناخالصی هایی آلوده می شود که گاهی با روش های متداول و حتی مدرن تصفیه نیز قادر به حذف آن نخواهیم بود .

یک متر مکعب فاضلاب می تواند 14 تا 20 متر مکعب آب را آلوده نماید . برخی از آلاینده ها مانع از استفاده آب برای مصارف معین نظیر آشامیدن ، استحمام ، تفریح ، زراعت مصارف صنعتی و غیره می شوند که به آن pollutant ” ”     می گویند .

برخی دیگر از آلاینده های موجود در فاضلاب برای انسان ها و موجودات  دیگر مضر هستند که آنها را ” contaminant ” می نامند . منظور از تصفیه فاضلاب سرعت بخشیدن به نیرو های طبیعی تحت شرایط کنترل شده برای اهداف اولیه زیر است :

 • حذف مواد معلق و شناور

 • شکستن مواد آلی قابل تجزیه ( مواد آلی فساد پذیر ) به مواد معدنی و کم ضرر

 • نابودی پاتوژن ها و پارازیت ها

 • حذف مواد سمی

مهم ترین اهداف تصفیه فاضلاب نیز عبارتند از :

 • تامین شرایط بهداشتی برای زندگی مردم

 • پاک نگهداشتن محیط زیست

 • بازیابی و استفاده مجدد از فاضلاب

تصفیه فاضلاب
تصفیه فاضلاب

مراحل تصفیه فاضلاب

بطور معمول تصفیه فاضلاب بهداشتی در سه مرحله انجام می پذیرد که عبارتند از :

1-تصفیه مقدماتی و یا اولیه فاضلاب ( treatment  primery ) که شامل تصفیه فیزیکی از قبیل آشغالگیری ، دانه گیری ، چربی گیری  و ته نشینی اولیه است . هدف تصفیه اولیه فاضلاب بهداشتی  حذف مواد معلق است .

2-تصفیه ثانویه یا تصفیه بیولویکی (biological or secondary treatment ) که شامل تصفیه بیولوژیکی از قبیل هوادهی و استفاده از باکتری های گوناگون موجود در فاضلاب برای تصفیه آن است . راهبری تاسیسات تصفیه ثانویه نسبت به مرحله مقدماتی به انرژی و هزینه بیشتری نیاز دارد .

3-تصفیه مرحله سوم یا تصفیه پیشرفته (tertiary or advanced treatment ) که شامل زلال سازی و تصفیه تکمیلی از قبیل تکمیل عمل نیترات سازی و نیترات زدایی ، عبور فاضلاب از صافی های ماسه ای ، کاربرد کربن فعال ، نمک زدایی به روش تبادل یون ، حذف فسفر و … است . در واقع هدف از تصفیه پیشرفته ، حذف آلاینده های است که در تصفیه اولیه و ثانویه جدا نشده اند ، ولی بیشترین کاربرد آن حذف ازت و فسفر و نیز مواد آلی مقاوم از فاضلاب است .

در صورتی که تمامی تاسیسات  و تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب به درستی کار کند ، می توان آلودگی فاضلاب را 90 تا99 درصد کاهش داده و این کاهش آلودگی را برای برقراری ضوابط لازم جهت دفع فاضلاب به منابع طبیعی آب و حفظ بهداشت و پاک نگهداشتن محیط زیست کافی است .

فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی فاضلاب بهداشتی

فرآیند های اصلی تصفیه بیولوژیکی فاضلا بهداشتی  مورد استفاده در تصفیه فاضلاب عبارتند از فرآیند های آنوکسیک ، فرآیندهای بی هوازی ، فرآیند های مرکب بیهوازی – هوازی – آنوکسیک ، و فرآیند های برکه ای می باشند .

بسته به اینکه تصفیه در سیستم های رشد معلق ، رشد چسبنده یا ترکیبی از آنها صورت پذیرد ، هر یک از فرآیندها را باز به انواع دیگری تقسیم می کنند :

عمده ترین فر آیندهای بیولوژیکی مورد استفاده در  تصفیه فاضلاب بهداشتی عبارتند از :

 • فرآیند لجن فعال

 • لاگون های هوادهی

 • صافی های چکنده

 • تماس دهنده های بیولوژیکی دوار (RBC)

 • برکه های تثبیت

 

 

Save

Save

سپتیک تانک

سپتیک تانک

سپتیک تانک

 

سپتیک تانک حوض مستطیلی ویا بیضی شکلی است که فاضلاب با سرعت کمی به صورت مداوم در سپتیک تانک جریان دارد و برای تصفیه فاضلاب  نسبی فاضلاب اجتماعات کوچک یا واحدهای مسکونی منفرد به کار برده می شود .

سپتیک تانک
سپتیک تانک

زمان توقف فاضلاب در سپتیک تانک بسته به بزرگی و کوچکی سپتیک تانک می تواند 12 ساعت ، یک روز و حداکثر سه روز باشد ، در مدت توقف فاضلاب در سپتیک تانک مواد  معلق فاضلاب در کف مخزن ته نشین شده و در مدتی نسبتا طولانی عملیات هضم بی هوازی در آن اتفاق خواهد افتاد و با این عمل  از میزان حجم لجن که باید هر چند وقت یکبار تخلیه گردد کاسته خواهد شد ، در ضمن همیشه مقداری لجن بایستی در کف مخزن سپتیک تانک باقی بماند که این لجن به عنوان هسته تولید لجن های جدید می باشد.

تخلیه لجن سپتیک تانک حداقل یکبار در سال و حداکثر 5 سال یکبار انجام خواهد گرفت . از آنجاییکه در سپتیک تانک تصفیه کاملی بر روی فاضلاب صورت نمی گیرد ، لذا فاضلاب خروجی از سپتیک تانک از نظر بهداشتی می تواند خطرناک باشد و قبل از تخلیه در هر محیطی نیاز به تصفیه تکمیلی خواهد داشت .

در حال حاضر حداکثر جمعیتی که می توان فاضلاب آن را با سپتیک تانک تصفیه نمود 300 نفر توصیه شده است . از تخلیه فاضلاب یا پساب های محتوی مواد شیمیایی که ممکن است در اعمال تصفیه فاضلاب ایجاد اختلال نماید در سپتیک تانک باید خودداری نمود

سپتیک تانک معمولا به صورت دو قسمت جدا از هم ساخته شده و حجم قسمت اول تقریبا دو برابر قسمت دوم است . عمق  فاضلاب در سپتیک تانک 1 تا 2 متر و متوسط 1.5 متر خواهد بود . نسبت طول به عرض در سپتیک تانک هم 3-2 به 1توصیه شده است . در صورتی که حجم سپتیک تانک بیشتر از 60 نفر باشد از دو واحد سپتیک تانک که به طور موازی کار می نمایند استفاده خواهد شد .

ارتباط بین دو قسمت سپتیک تانک ممکن است به وسیله سوراخ هایی که در دیواره جدا کننده تعبیه شده است یا شکافی که در آن می سازند انجام گیرد . هر سپتیک تانک به مجاری ورودی فاضلاب خام و خروج فاضلاب تعبیه شده مجهز است ، قطر لوله ورودی فاضلاب به سپتیک تانک نباید از 100 میلیمتر و یا 150 میلیمتر کوچک باشد .

سپتیک تانک ها به صورت سپتیک تانک بتنی ، سپتیک تانک های پلی اتیلن تولید می گردند . سپتیک تانک های بتنی به صورت مخازن استوانه ای عمودی می باشند . که جهت اطلاعات بیشتر به سپتیک های بتنی یش ساخته  مراجعه نمایید .

سپتیک تانک های پلی اتیلن به صورت مخازن پلی اتیلن افقی می باشند که جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد سپتیک تانک پلی اتیلن کلیک نمایید .

مطالبی که در سپتیک تانک برای تصفیه فاضلاب باید مورد توجه قرار گیرد :

 • چون اعمال تصفیه در سپتیک تانک بی هوازی هستند و در اثر تجزیه بی هوازی همیشه مقادیر گاز کربونیک و سایر گازهای نسبتا بد بو متصاعد می شود و برای خروج این گازها باید سپتیک تانک مجهز به لوله تهویه با قطر حداقل 100 میلیمتر باشد .

 • به منظور تمیز کردن احتمالی سپتیک تانک تعبیه آدم رو در آن ضروری است .

 • هیچ گونه مواد گندزدایی نباید به درون مخزن وارد نمود زیرا موجب از بین رفتن باکتری های تصفیه کننده فاضلاب می گردد

 • هنگام تخلیه مخزن سپتیک تانک نبایستی تمام مواد لجنی را تخلیه نمود زیرا وجود ته مانده ی لجن در مخزن ، عملکرد دوباره آن را بهبود می بخشد.

 • در فاصله زمانی لازم باید لجن جمع شده در کف مخزن را تخلیه کرد . لجن آب را می توان به صورت زه کشی و ثقلی خالی نمود و لجن را معمولا با کمک پمپ بیرون آورد .

معایب سپتیک تانک

به طور کلی تصفیه فاضلاب در انباره های تعفن به طور ناقص انجام می گیرد و آن هم برای جمعیتی محدود . این تصفیه ناقص تنها موجب میشود که دفع فاضلاب به زمین آسان تر انجام گرفته و دفع آن به منابع طبیعی آب در روی زمین زیان کمتری را به محیط زیست وارد سازد ولی در هرصورت دارای معایب یک تصفیه ناقص می باشد .

سپتیک تانک از نظر کار خود نیز دارای این عیب است که قسمتی از مواد ته نشین شده در کف مخزن به علت تعفن و تولید گازها ، همراه این گازها به سطح فاضلاب در مخزن آمده و موجب اختلال در کار سپتیک تانک می شود . و همچنین ممکن است این مواد همراه فاضلاب بیرون آید .

جذب فاضلاب در زمین

فاضلابی که در سپتیک تانک تصفیه ناقص شده است ، معمولا در زمین فرستاده می شود . برای وارد کردن فاضلاب به زمین روش های زیر معمول می یاشد .

 • در صورتی که سطح آب زیرزمینی پایین و امکان ایجاد چاه جذب کننده فاضلاب موجود باشد از چاه های فاضلاب سنتی برای دفع فاضلاب به زمین استفاده می کنند .

 • در صورتی که سطح آب زیرزمینی بالا و یا زمین نفوذ پذیری زیادی نداشته باشد ، باید فاضلاب را در زیر زمین پخش نمود. در این صورت فاضلاب با کمک یک شبکه لوله های سوراخ دار در زیر زمین ودر عمق 45 تا 90 سانتیمتری پخش می گردد . شیب لوله های پخش کننده 400/1 تا 500/1 انتخاب می گردد . فاصله دو لوله موازی 2 تا 3 متر انتخاب می شود در صورتی که زمین از نفوذ پذیری کمی برخوردار باشد ، باید با ایجاد ترانشه ای پر از شن و ماسه سطح تماس فاضلاب را با زمین طبیعی افزایش داد .

سپتیک تانک های شرکت پاکان پالایش البرز در دو نوع بتنی و پلی اتیلن تولید می گردد . جهت اطلاعات بیشتر در مورد سپتیک تانک های این شرکت با کارشناسان این شرکت تماس حاصل فرمایید .

Save

Save

Save

Save

Save