حذف نیتروژن و فسفر در تصفیه فاضلاب

حذف نیتروژن و فسفر در تصفیه فاضلاب  در تاسیسات متعارف تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال امکان حذف نیتروژن و فسفر در تصفیه فاضلاب  حدوداُ۲۵درصد ازت و۴۰درصد فسفر فراهم میباشد.در صورت نیاز به راندمان حذف بیشتر، برای حدف نیتروژن و ادامه مطلب