چربی گیر

چربی گیر در فاضلاب 

برای حذف چربی ، روغن و جدا نمودن بعضی مواد معلق سبک از فاضلاب و یا پساب مخصوصا در تاسیسات بزرگ تصفیه فاضلاب یا پساب از حوض چربی گیری یا حوض شناورسازی استفاده می نمایند .

اساس کار اکثر چربی گیرها شناور سازی (Flotation )میباشد. شناورسازی عملیاتی استکه برای جدا سازی ذرات جامد یا مایع از یک فاز مایع بکار می رود . مواد قابل شناوری ( به طور عمده روغن های امولسیونی و مواد آلی ) در طراحی تجهیزات تصفیه مقدماتی در صنعت نسبت به مواد قابل ته نشینی از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند.

چربی گیر در فاضلاب
چربی گیر در فاضلاب

 

روشهای مختلف چربی گیر
  • چربی گیربه روش ثقلی
  • چربی گیربه روشAPI
  • چربی گیربه روش CPI
  • چربی گیربه روش  DAF
  • چربی گیر به روش IGF

 

Save

شاید این مطالب برایتان مفید باشد: