تصفیه لجن فاضلاب

تصفیه لجن فاضلاب شهری

تصفیه لجن فاضلاب

تکنیک های متعددی برای کاهش حجم لجن به کار برده می شوند . روش های مکانیکی نظیر فیلتراسیون خلاء و استفاده از سانتریفیوژ درمواردی که لجن قرار است به صورت نیمه جامد تبدیل شود مورد  ظر باشد کاهش حجم به کمک تغلیظ ثقلی و یا شناورسازی صورت میگیرد . در هر دو حالت ، لجن به شکل مایع باقی می ماند .

تغلیظ لجن فاضلاب

تغلیظ کننده های ثقلی از لحاظ طراحی و بهره برداری بسیار شبیه به زلال سازهای ثانویه مورد استفاده در سیستم های رشد معلق هستند . عملکرد تغلیظ پارامتر اصلی طراحی است . عموما مخازن نسبت به زلال ساز های ثانویه جهت تامین ظرفیت تغلیظ زیادتر ، دارای عمق بیشتری هستند . میله های عمودی بر روی لجن روب ، ایجاد اختلاط افقی می نمایند که منجر به آزاد سازی آب به دام افتاده در ساختمان لخته های لجن می گردد . این قبیل لجن روبها در سیستم های رشد معلق برای تغلیظ لجن ها مورد استفاده قرار میگیرد .

تصفیه لجن فاضلاب

یک تغلیظ کننده ثقلی که به خوبی طراحی شده باشد و به خوبی عمل نمایند باید بتواند حداقل غلظت جامد لجن را دو برابر نموده و حجم آن را به نصف تقلیل دهد . باید توجه داشت که طراحی تغلیظ کننده های ثقلی بر اساس نتایج به دست آمده از آنالیز مقیاس کوچک صورت میگیرد زیرا شدتهای باردهی مناسب به مقدار زیاد به ماهیت لجن بستگی دارد .

تصفیه لجن فاضلاب شهری

تصفیه لجن فاضلاب شهری

لجن فعال زاید به خوبی در تغلیظ کننده های ثقلی غلیظ نمی شود و شدت باردهی نسبت به سایر لجنها بسیار کمتر است . همچنین بازدهی تغلیظ کننده های ثقلی برای لجن اولیه در اثر اختلاط با لجن فعال به میزان قابل ملاحظه ای کاهش می یابد . ماهیت سبک و لخته ای لجن فعال به خوبی امکان تغلیظ اثر شناورسازی به وسیله هوای محلول را فراهم می کند .

تصفیه لجن فاضلاب

در شناورسازی به کمک هوای محلول مقدار اندکی آب ( معمولا در جریان خروجی ثانویه ) تحت فشاری حدود 400KP (58psi) به هواده تزریق می شود . این مایع فوق اشباع در نزدیکی کف مخزن ، محلی که از آنجا لجن با فشار اتمسفر عبور می کند آزاد می گردد . هوا به شکل حبابهای بسیار کوچک که خودشان را به جامدات لجن می چسبانند و نهایتا موجب شناورسازی مواد جامد در سطح می گردد ، آزاد می شود . لجن تغلیظ شده در قسمت فوقانی تانک به صورت کف در می آید ، در حالی که مایه از نزدیکی کف مخزن جدا شده مجددا به هواده بازگرداننده می شود .

تصفیه لجن فاضلاب

صرف هزینه های اولیه و عملیاتی تغلیظ کننده های لجن برای عملیات هضم لجن لازم است .

Save

شاید این مطالب برایتان مفید باشد:

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.